Hitta uppgifter om studenter vid Uppsala universitet 1595-1900

Uppsala universitet har sina rötter i medeltiden och har verkat kontinuerligt sedan slutet av 1500-talet. Sedan dess har hundratusentals studenter sökt sig till lärosätet. Under de första seklerna var samtliga studenter män. Många kom från prästfamiljer, andra var söner till ämbetsmän, men ganska många kom också från borgarfamiljer och från allmogen. Från och med slutet av 1800-talet öppnades universiteten också för kvinnliga studenter.

Det finns många olika slags källor som berör studenter och studentliv i historisk tid, inte minst vid Uppsala universitetsbibliotek.

Vad kan du hitta på Uppsala universitetsbibliotek?

På universitetsbiblioteket finns studentnationernas arkiv och arkiv efter studentföreningar som till exempel Uppsala studentkår, Uppsala kvinnliga studentförening och diverse politiska föreningar. En betydande del av universitetsbibliotekets personarkiv härrör från akademiker och kan innehålla brev eller föreläsningsanteckningar. Det finns dessutom mängder med tryckt material som behandlar studenter i äldre tid: Matriklar och studentkataloger samt memoarer och tryckta beskrivningar av diverse studentevenemang, inte minst från 1800-talet. Dessutom finns på biblioteket nästan alla avhandlingar (”dissertationer”)  som skrivits vid universitetet, och dessa blir i rask takt digitalt tillgängliga.

De olika materialtyperna kompletterar varandra. Studentnationernas arkiv innehåller till exempel uppgifter om samtliga studenter, inte bara om dem som sedermera blev berömda och framgångsrika. Det är ju oftast de senare som efterlämnar brevsamlingar och ger ut sina memoarer. Det innebär att du i nationernas arkiv skapa dig en mer allmän bild av hur livet som student tedde sig under 1600-, 1700-, 1800- och 1900-talen.

Hur söker du efter uppgifter om enskilda studenter?

1. Universitetets matrikel och kataloger

Om du vill veta så mycket som möjligt om en specifik student bör du först konsultera universitetets matrikel. Den har för perioden 1595–1817 utgivits i tryck. Den tryckta versionen innehåller ett personregister som gör den lätt att använda. För åren från och med 1818 är det enklast att söka i de studentkataloger som trycktes varje termin långt in på 1900-talet. Enstaka personer – främst adelsmän före 1852 – kan visserligen ha studerat i Uppsala utan att ha varit inskrivna, men de allra flesta studenterna finns med i dessa matriklar och kataloger. I dessa källor kan du först och främst bekräfta att personen i fråga verkligen studerade i Uppsala. Det framgår också till vilken studentnation respektive student hörde. Om du redan vet att den student du letar efter hörde till en viss studentnation kan du gå direkt till 2.

Uppsala universitets matrikel 1595-1817 (digitalt tillgänglig)

Tryckta kataloger:
1818-1821: Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala (Finns på dessa bibliotek)
1822-1852: Upsala academies catalog (Finns på dessa bibliotek)
1853–1952: Uppsala universitets katalog (Finns på dessa bibliotek)

2. Studentnationernas matriklar

Nu kan du vända dig till den aktuella nationens matrikel. Universitetets matrikel innehåller oftast bara uppgift om inskrivningsdatum, medan nationernas matriklar inte sällan har fyllts på med uppgifter om medlemmen också efter det att personen i fråga lämnat universitetet. Ibland innehåller de till och med skvaller! Somliga nationers matriklar har tryckts, men om så inte är fallet går det bra att läsa de otryckta originalen i Carolina Redivivas specialläsesal eller beställa en digital kopia.

Stockholms nation

Arkivuppgifter:
Stockholms nations arkiv

Tryckta nationsmatriklar:
1649–1700: Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800 : Vinculum Stockholmense. D. 1 (Finns på dessa bibliotek)
1701–1750: Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800 : Vinculum Stockholmense. D. 2 (Finns på dessa bibliotek) 
1800–1881: Stockholms i Upsala studerande nations medlemmar 1800-1881 (Finns på dessa bibliotek)

Uplands nation

Arkivuppgifter:
Uplands nations arkiv

Digitaliserade otryckt nationsmatriklar:
1595-1822: Fjerdhundrensiska nations matrickel : Album Juniorum (digitalt tillgänglig)
1640-1829: Roslags nations matrikel (digitalt tillgänglig)
1642(1643)-1784: Uplands nations matrikel (digitalt tillgänglig)

Gästrike-Hälsinge nation

Arkivuppgifter:
Gästrike-Hälsinge nations arkiv

Tryckta nationsmatriklar:
1811–1912: Matrikel öfver Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811-1912 (Finns på dessa bibliotek) 
1811–1961: Matrikel över Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811-1961 (Finns på dessa bibliotek)

Digitaliserade otryckta nationsmatriklar:
1595-1823: Gästrike nation, ”Album studiosorum ex Gestrikia” (digitalt tillgänglig)
1595-1729: Hälsinge nation, ”Album studiosorum ex Helsingia” (digitalt tillgänglig)

Östgöta nation

Arkivuppgifter:
Östgöta nations arkiv

Tryckt nationsmatrikel:
1595-1900: Östgötars minne. Biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900 (digitalt tillgänglig)

Västgöta nation

Arkivuppgifter:
Västgöta nations arkiv

Tryckta nationsmatriklar:
1595–1720: Västgöta nation i Uppsala från år 1595 : biografiska anteckningar. 1 (Finns på dessa bibliotek)
1721–1780: Västgöta nation i Uppsala från år 1595 : biografiska anteckningar. 2 (Finns på dessa bibliotek)
1781–1830: Västgöta nation i Uppsala från år 1595 : biografiska anteckningar. 3 (Finns på dessa bibliotek)

Digitaliserad otryckt nationsmatrikel:
(1628) 1640-1736: Västgöta nations matrikel (digitalt tillgänglig)
 

Södermanlands-Nerikes nation

Arkivuppgifter:
Södermanlands-Nerikes nations arkiv

Tryckt nationsmatrikel:
1595–1900: Södermanland-Närkes nation : biografiska och genealogiska anteckningar om i Uppsala studerande södermanlänningar och närkingar 1595-1900 (Finns på dessa bibliotek) 

Digitaliserade otryckta matriklar:
1599-1763: Södermanlands nation. Matriklar. 1599-1763 (digitalt tillgänglig)
1599-1787: Södermanlands nation. Matriklar. 1599-1787 (digitalt tillgänglig)

Västmanlands-Dala nation

Arkivuppgifter:
Västmanlands-Dala nations arkiv

Tryckt nationsmatrikel:
1639–1672: Västmanlands-Dala nations album 1639- : med biografiska och genealogiska anteckningar (Finns på dessa bibliotek)

Digitaliserad otryckt nationsmatrikel:
1834-1896: Västmanlands-Dala nations matrikel

Smålands nation

Arkivuppgifter:
Smålands nations arkiv

Tryckta nationsmatriklar:
1593–1625: Smolandi Upsalienses : Smålandsstudenter i Uppsala på 1500- och 1600-talen. 1 (Finns på dessa bibliotek)
1626–1645: Smolandi Upsalienses : Smålandsstudenter i Uppsala på 1500- och 1600-talen. 2 (Finns på dessa bibliotek)
1646–1663: Smolandi Upsalienses : Smålandsstudenter i Uppsala på 1500- och 1600-talen. 3 (Finns på dessa bibliotek)
1664–1699: Smolandi Upsalienses : Smålandsstudenter i Uppsala på 1500- och 1600-talen. 4 (Finns på dessa bibliotek)
1700–1744: Smolandi Upsalienses : Smålandsstudenter i Uppsala på 1500- och 1600-talen. 5 (Finns på dessa bibliotek) 
1745–1800: Smolandi Upsalienses : Smålandsstudenter i Uppsala på 1500- och 1600-talen. 6 (Finns på dessa bibliotek)
1801–1844: Smolandi Upsalienses : Smålandsstudenter i Uppsala på 1500- och 1600-talen. 7 (Finns på dessa bibliotek)

1636–1844: Smålands nation i Uppsala : biografiska och genealogiska anteckningar. 1 (Finns på dessa bibliotek)
1845–1950: Smålands nation i Uppsala : biografiska och genealogiska anteckningar. 2 (Finns på dessa bibliotek)

Göteborgs nation

Arkivuppgifter:
Göteborgs nations arkiv

Inga tryckta nationsmatriklar föreligger.

Kalmar nation

Arkivuppgifter:
Kalmars nations arkiv

Tryckt nationsmatrikel:
1663–1863: Kalmar nations matrikel 1663-1863 : nationens äldsta inskrivningsalbum med tillägg ur dess recentiorsalbum (Finns på dessa bibliotek)

Digitaliserade otryckta nationsmatriklar:
1638–1919: Kalmar nation i Uppsala (digitalt tillgänglig) 
1780–1833: Calmare Nations Protocolls Bok (digitalt tillgänglig)

Värmlands nation

Arkivuppgifter:
Värmlands nations arkiv

Tryckta nationsmatriklar:
1595–1677: Värmlands nation i Uppsala 1595-1677 (Finns på dessa bibliotek)
1595–1877: Värmlands nations historia jämte förteckning öfver dess medlemmar från 1595 till 1877 (Finns på dessa bibliotek)

Norrlands nation

Arkivuppgifter:
Norrlands nations arkiv

Tryckt nationsmatrikel:
1595–1889: Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595-1889 (Finns på dessa bibliotek)

Gotlands nation

Arkivuppgifter:
Gotlands nations arkiv

Tryckt nationsmatrikel:
1646–1877: Gotlands i Upsala studerande nation (Finns på dessa bibliotek) 

Finska nationen

Arkivuppgifter:
Finska nationens arkiv

Ingen tryckt matrikel föreligger (en del matrikeluppgifter i Leinberg, K. G., ”Bidrag till kännedom om finske studerande vid Uppsala universitet” i SSLF, XVIII. Helsingfors, 1891).

Adelsnationen

Arkivuppgifter:
Adelsnationens arkiv

Tryckt nationsmatrikel:
1768–1780: Matrikel över adelsnationen i Upsala (Finns på dessa bibliotek) 

Vad finns på andra ställen?

Uppsala universitets arkiv är universitetets myndighetsarkiv och det förvaras vid universitetsförvaltningen i Segerstedthuset. I universitetsarkivet finns bland annat universitetets matrikel i original samt examensuppgifter från och med slutet av 1800-talet. Enstaka studenter kan också förekomma i diverse ärenden i fakulteten eller inför konsistoriet – universitetets styrelse. Konsistorieprotokollen från 1600-talet är tryckta, digitaliserade och sökbara: 
Akademiska konsistoriets protokoll 1624–1699

Kanslersämbetet för Uppsala universitets arkiv förvaras på Riksarkivet. Kanslern var länge, sedan 1622, universitetets högste styresman. Till kanslern skickade lärosätet diverse statistik och redovisningar, bland annat föreläsningsdiarier, där man kan se vilken undervisning som bedrevs och vilka som följde den.
Förteckning över Kanslersämbetets arkiv - NAD (Riksarkivet)

Senast uppdaterad: 2023-03-13