Om open access

När du publicerar dig open access (OA) innebär det att dina forskningsresultat via internet blir öppet tillgängliga för kollegor och andra intresserade läsare världen över. Fri tillgänglighet, som OA också kallas, bygger på tanken att offentligt finansierad forskning ska vara gratis att läsa och ladda ner så att resultaten fritt kan återanvändas, samtidigt som du som författare behåller din upphovsrätt. Denna öppenhet ska leda till att kunskap sprids i samhället och att studier kan återupprepas och leda till ny kunskap och nya samarbeten.

Open science

Open access hör samman med det vidare begreppet open science där den bärande idén är att alla delar av den vetenskapliga forskningsprocessen ska göras öppet tillgängliga. Inom vetenskaplig publicering rör det förutom OA, tillgång till öppen forskningsdata, öppen källkod, öppna utbildningsresurser, öppen metodologi samt öppen peer review. Öppna processer stärker forskningen och ger medmänniskor i samhället samma förutsättningar att ta del av ny kunskap.

Nationella riktlinjer till öppen vetenskap

Finansiärer med EU i spetsen har varit tongivande i utvecklingen för öppen vetenskap, men även på politisk- och nationell nivå och inom akademien pågår flera arbeten och utredningar för en omställning från ett traditionellt låst prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Publicera open access

Det finns flera sätt att publicera sig open access och göra sina forskningsresultat fritt tillgängliga.

  • Publicera direkt i en kvalitetsgranskad vetenskaplig tidskrift eller hos förlag som tillämpar open access. Som forskare vid Uppsala universitet har du möjlighet att publicera med Open access utan extra kostnad eller med rabatt i mer än 10 000 tidskrifter. Här finns en guide till vilka tidskrifter och förlag som ingår i Open access-avtalen.
  • Grön OA eller parallellpublicering - publicera i en tidskrift eller annan publikation utan open access och gör en kopia tillgänglig i ett öppet arkiv som DiVA.
  • Hybridmodell - publicera i en tidskrift med open access-option

Genom open access kan publikationer få snabbare och större genomslagskraft. Läs gärna mer om fördelar med att vetenskapliga resultat görs fritt tillgängliga och nyheter på Kungliga bibliotekets OpenAccess.se

Open access i praktiken

Senast uppdaterad: 2022-12-07