Tryckningsbidrag

Innehåll:

Om tryckningsbidrag

Sista ansökningsdag höstterminen 2022 är måndagen den 1 november.

Ansökningar om tryckningsbidrag från Acta Universitatis Upsaliensis och Vilhelm Ekmans universitetsfond kan lämnas fortlöpande under året. Tryckningsbidrag ges ej till doktorsavhandlingar. Ansökan som kommit Uppsala universitetsbibliotek till handa från den 2 november och senast den 1 april kommer att behandlas vid vårens möte med Redaktionskommittén för Acta Universitatis Upsaliensis respektive nämnden för Vilhelm Ekmans universitetsfond, vilka infaller i slutet av april eller början av maj. På motsvarande vis behandlas ansökningar som anlänt från den 2 april till 1 november på höstmötena med de nämnda organen. Dessa infaller i slutet av november eller början av december.

I de fall den 1 april eller den 1 november infaller en helgdag eller lördag är nästkommande vardag sista ansökningsdag.

Ansökningsförfarande

Sista ansökningsdag höstterminen 2022 är måndagen den 1 november.

Ansökningar med bifogade handlingar skickas i första hand via e-post till Annika Windahl Pontén (annika.windahlponten@ub.uu.se). Ansökan lämnas som ett attachment till ett e-brev bestående av ansökan samt bilagor. Sådan ansökan skall ha anlänt senast kl. 24.00 natten mellan den 1 och 2 april respektive 1 och 2 november för att anses ha inkommit i tid för behandling på nästkommande möte. Senare tidsgräns kan förekomma i de fall som anges ovan.

Ansökan kan i andra hand lämnas i pappersform, främst för den som saknar tillgång till e-post eller har handlingar i pappersform utan möjlighet att överföra dem till elektroniska dokument. Sådan ansökan skickas till Annika Windahl Pontén, Uppsala universitetsbibliotek, Box 510, 751 20 Uppsala alternativt via internpost till Carolinabiblioteket eller lämnas i Carolina Redivivas reception. Själva ansökan bör om möjligt skickas som e-post.

Det ankommer på den sökande att tillse att ansökan enligt föregående stycke inkommer i tid, vilket innebär att den bör postas alternativt skickas via internpost senast tre arbetsdagar före sista ansökningsdatum. Ansökningar kan även lämnas i receptionen på Carolina Rediviva senast sista ansökningsdatumet.

I de fall den sökande önskar komplettera ansökan via e-post med handlingar i pappersform skickas dessa till Annika Windahl Pontén med adress enligt ovan. Sådana handlingar bör avsändas skyndsamt så att de inkommer senast tre dagar efter ansökan ifall ej annat överenskommits med sekreteraren.

Tryckningsbidrag från Vilhelm Ekmans universitetsfond

Inledning

Sista ansökningsdag höstterminen 2022 är måndagen den 1 november.

Ansökningar om bidrag ur Vilhelm Ekmans universitetsfond kan inges till Annika Windahl Pontén (annika.windahlponten@ub.uu.se) senast 1 april respektive 1 november (enligt ovan).

Något formulär för ansökan finns inte utan den får fritt formuleras av den sökande på sådant sätt att de uppgifter som krävs enligt nedan framgår av ansökan. Därutöver bör finnas en projekt­beskrivning eller annan innehållsbeskrivning (omfattning: c:a en sida) så att det klart framgår av ansökan att fondens vetenskapliga krav uppfylls. För samlingsverk anges lämpligen författare och titel för samtliga bidrag samt gärna även korta abstract för respektive artikel.

Ändamål

Fondens ändamål är att understödja utgivande av vetenskapliga arbeten författade av tillsvidareanställda lärare vid Uppsala universitet. Arbetena skall utgöra resultatet av den sökandes egen forskning, och kan publiceras såväl i form av monografier som av artiklar. Även vetenskapliga text- och dokumentutgåvor kan vara berättigade till publiceringsstöd, men endast då utgåvan försetts med kommentar eller notapparat. För att populärvetenskapliga texter skall erhålla bidrag krävs att de bygger på resultaten av den sökandes egen forskning.

Bidrag till doktorsavhandlingar utgår inte.

Medel utgår för publiceringskostnader. Därutöver kan anslag erhållas för att täcka översättningskostnader för verk som skall publiceras för en internationell publik. Kostnader för språkgranskning likställs med översättningskostnader. För att för att en ansökan av detta slag skall beviljas skall denna innehålla ett förlagskontrakt som antingen är slutgiltigt, provisoriskt eller som minst innebär ett godkännande från ett förlag motsvarande ett letter of intent. För utbetalning av anslag för språkgranskning/översättning krävs att faktura på arvodet uppvisas samt, i de fall ansökan inte innehöll ett slutgiltigt förlagskontrakt, även en kopia på förlagskontraktet

Behörighet

Behöriga att söka anslag från fonden är tillsvidareanställda lärare (professorer och universitetslektorer) vid Uppsala universitet samt biblioteks- och andra tjänstemän vid Uppsala universitets vetenskapliga institutioner, även pensionerade, samt vid universitetet ”närvarande” docenter.

För att komma i fråga skall universitetslektor och tjänstemän enligt ovan vara doktor efter avlagda prov eller motsvarande alternativt honoris causa.

Docenter är behöriga om de kan styrka sin närvaro genom kontinuerligt deltagande i undervisning eller forskning vid Uppsala universitet. Behörigheten gäller oavsett om den sökande är yrkesverksam eller pensionär.

Det ankommer på den sökande att styrka sin behörighet samt att för samlingsverk/artiklar med flera författare, ange vilka bidragsförfattare/medförfattare, som är behöriga. Behörighet kan exempelvis styrkas genom registerutdrag angående anställning vid Uppsala universitet eller intygande från prefekt.

Villkor

Bidrag ges normalt endast till en del av kostnaden samt utgår endast som förhandsstöd, vilket innebär att ansökan måste inlämnas i god tid före publiceringen av den bok/artikel den avser, och tidigast inkomma när säkra uppgifter om kostnaderna för den sökande avseende produktionen/publiceringen av boken/artikeln kan erhållas. Sökt belopp skall framgå, liksom om stöd sökts/erhållits från annat håll. För ansökan avseende publiceringsavgifter för artikel gäller att ansökan måste inlämnas senast dagen innan faktura för sådana avgifter lämnas för betalning. För betalning via kreditkort avses betalningsdatum, ej kreditens förfallodatum. I ansökan skall också ingå ett intyg från prefekt som visar att annan finansiering ej har kunnat erhållas för page charges eller open access.

Gäller ansökan bok som är avsedd att ingå i någon av de serier som ingår i Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) gäller dels att det skall framgå vilken serie arbetet kommer att ingå i, dels att intyg om publiceringstillstånd från serieredaktör skall bifogas.

Till ansökan bifogas offerter. Avser ansökan bok i någon av AUU:s serier inhämtas offert från Grafisk service vid Uppsala universitetsbibliotek.

Utbetalning av beviljat anslag

Enligt beslut i Nämnden för Vilhelm Ekmans universitetsfond 2004-11-17, § 5, gäller en tvåårig dispositionsrätt för utnyttjande av beviljade bidrag, räknat från beslutsdatum. Det ankommer på den sökande att begära utbetalande av bidraget inom föreskriven tid.

Om ett beviljat bidrag ej kommer att utnyttjas skall Nämnden för Vilhelm Ekmans universitetsfond snarast bli underrättad därom.

Nämnden önskar vidare erhålla tre (3) exemplar av varje monografi eller samlingsverk publicerad med bidrag från Vilhelm Ekmans universitetsfond. Dessa insänds till nämndens sekreterare, Annika Windahl Pontén, enligt nedanstående adress. Nämnden behöver dock ej erhålla några exemplar i de fall bidrag lämnats till en bok som ingår i en serie tillhörig Acta Universitatis Upsaliensis.

Adress:
Uppsala universitetsbibliotek
Att.: Annika Windahl Pontén
Box 510
751 20 Uppsala

Utbetalning av beviljat anslag sker beträffande böcker utgivna av Acta Universitatis Upsaliensis i samband med att den sökande faktureras för tryckkostnaderna, vilket även gäller för böcker som ges ut av den sökande på egen hand. För böcker utgivna av kommersiella förläggare gäller att förlaget rekvirerar anslaget. Sådan rekvisition sker normalt i samband med att förlaget levererar de tre ovannämnda exemplaren av boken. För tidigare rekvisition krävs att förlaget motiverar varför det behöver ha tillgång till anslaget innan boken publiceras.

Bidrag som beviljats för andra ändamål än tryckkostnader betalas ut mot uppvisande av faktura ifall denna inte redan bifogats ansökan.

Tryckningsbidrag från Redaktionskommittén för Acta Universitatis Upsaliensis

Inledning

Sista ansökningsdag höstterminen 2022 är måndagen den 1 november.

Ansökningar om bidrag till tryck av vetenskapliga arbeten i AUU:s serier kan inges till Redaktionskommittén för Acta Universitatis Upsaliensis, Annika Windahl Pontén (annika.windahlponten@ub.uu.se) senast 1 april respektive 1 november (enligt ovan).

Något formulär för ansökan finns inte utan den får fritt formuleras av den sökande på sådant sätt att de uppgifter som krävs enligt nedan framgår av ansökan.

Ändamål

Bidrag kan lämnas till stöd för publiceringskostnader för böcker som utges i någon av de serier som tillhör Acta Universitatis Upsaliensis, såväl till monografier som till samlingsverk.

Bidrag till doktorsavhandlingar utgår inte.

Behörighet

Samtliga författare eller redaktörer till böcker i actaserier med undantag av doktorander är behöriga att söka medel från fonden. Detta gäller dock ej för verk som publiceras i någon av de tre serierna Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i UppsalaStudia Historica Upsaliensia samt Uppsala studies in economic history då dessa serier har andra finansieringsvillkor än vad som gäller för actautgivningen i övrigt.

Villkor

Bidrag ges normalt endast till en del av kostnaden samt utgår endast som förhandsstöd, vilket innebär att ansökan bör inlämnas tidigast när säker uppskattning av tryckkostnaderna kan erhållas samt att produktionen av boken ej får påbörjas förrän ansökan behandlats. Sökt belopp skall framgå, liksom om stöd sökts/erhållits från annat håll.

Av ansökan skall framgå vilken serie arbetet kommer att ingå i.

Till ansökan bifogas intyg om publiceringstillstånd från serieredaktör samt offert inhämtad från Grafisk service vid Uppsala universitetsbibliotek. Beviljat publiceringstillstånd medför ej automatiskt ett tryckningsbidrag.

Utbetalning av beviljat anslag

Enligt beslut i Redaktionskommittén för Acta Universitatis Upsaliensis 2004-06-02 (protokoll nr 59, § 5) gäller en tvåårig dispositionsrätt för utnyttjande av beviljade bidrag, räknat från beslutsdatum. Det ankommer på den sökande att begära utbetalande av bidraget inom föreskriven tid.

Om ett beviljat bidrag ej kommer att utnyttjas vill Redaktionskommittén för Acta Universitatis Upsaliensis snarast möjligt bli underrättad därom.

Utbetalning av beviljat anslag sker i samband med att den sökande faktureras för tryckkostnaderna.

Bidrag som beviljats för andra ändamål än tryckkostnader betalas ut mot uppvisande av faktura ifall denna inte redan bifogats ansökan.

Senast uppdaterad: 2022-09-21