Tryckningsbidrag

Innehåll:

Om tryckningsbidrag

Sista ansökningsdag vårterminen 2023: måndag 3 april

Ansökningar om tryckningsbidrag från Vilhelm Ekmans universitetsfond och Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) kan lämnas fortlöpande under året. Sista ansökningsdag för behandling vid nämndens vårmöte är 1 april. Sista ansökningsdag för behandling vid nämndens höstmöte är 1 november.  

I de fall 1 april eller 1 november infaller en helgdag eller lördag är nästkommande vardag sista ansökningsdag.

Tryckningsbidrag ges ej till doktorsavhandlingar.

Så här söker du tryckningsbidrag

Sista ansökningsdag vårterminen 2023: måndag 3 april

 • Skicka ansökan och bilagor via e-post till sari.thunberg@ub.uu.se
 • Ansökan kan också lämnas i pappersform. Pappersansökan skickas till adress: 

Uppsala universitetsbibliotek
Att.: Sari Thunberg
Box 510
751 20 Uppsala 

Den sökande ansvarar för att ansökan kommer in i tid och är komplett. Ansökningar som inte kommit sekreteraren tillhanda i tid behandlas vid nästkommande möte. Ofullständiga ansökningar avslås. 

Tryckningsbidrag från Vilhelm Ekmans universitetsfond

Information

Sista ansökningsdag vårterminen 2023: måndag 3 april

Ansökningar om bidrag ur Vilhelm Ekmans universitetsfond skickas till sekreteraren senast 1 april respektive 1 november. I de fall 1 april eller 1 november infaller en helgdag eller lördag är nästkommande vardag sista ansökningsdag.

Vad ansökan ska innehålla

Ansökan ska innehålla de uppgifter som krävs för att uppfylla fondens krav:

 • Den sökandes namn och kontaktuppgifter. 
 • Styrkt behörighet.
 • Projektbeskrivning eller innehållsbeskrivning (omfattning cirka en sida).
 • Uppgift om att publikationen är antagen av förlag eller godkänd för publicering. Preliminärt tryckdatum/leverans av färdigt manus ska framgå.
 • Sökt belopp. Budgeten skall vara specificerad (t.ex. sättning, tryckning, språkgranskning, översättning etc.). Offert från förlag/tryckeri med kostnader relaterade till tryckning ska bifogas.
 • Uppgift om sökta eller erhållna tryckningsbidrag från andra bidragsgivare.
 • Uppgift om upplagans storlek.
 • Om det gäller ett samlingsverk/antologi anges författare och titel för samtliga bidrag. Bifoga gärna korta abstract för respektive artikel. Eventuell behörighet hos samtliga författare i publikationen ska styrkas. Alla författare i ett samlingsverk behöver inte vara behöriga, men bidrag ges bara i proportion till andelen behöriga sökande.

Om den sökande så önskar kan även manuskript och/eller rekommendationsbrev bifogas i digital form.

Ändamål

Fondens ändamål är att främja utgivande av vetenskapliga arbeten författade av tillsvidareanställda lärare vid Uppsala universitet. Se vidare nedan angående behörighet. Arbetena ska utgöra resultatet av den sökandes egen forskning, och kan publiceras såväl i form av monografier som artiklar. Även vetenskapliga text- och dokumentutgåvor kan vara berättigade till publiceringsstöd, men endast då utgåvan försetts med kommentar eller notapparat. För att populärvetenskapliga texter ska få bidrag krävs att de bygger på resultaten av den sökandes egen forskning. 

Bidrag till doktorsavhandlingar utgår inte.

Behöriga att söka ur Vilhelm Ekmans universitetsfond

 • Tillsvidareanställda lärare (professorer och universitetslektorer) vid Uppsala universitet (även pensionerade). Universitetslektor ska vara doktor efter avlagda prov/motsvarande alternativt honoris causa.
 • Bibliotekstjänstemän och andra tjänstemän (även pensionerade) vid Uppsala universitets vetenskapliga institutioner. Tjänsteman ska vara doktor efter avlagda prov/motsvarande alternativt honoris causa.
 •  ”Närvarande” docenter vid Uppsala universitet. Docent är behörig om närvaro genom kontinuerligt deltagande i undervisning eller forskning vid Uppsala universitet kan styrkas. Behörigheten gäller oavsett om den sökande är yrkesverksam eller pensionär.

Den sökande ska styrka sin behörighet. För samlingsverk/artiklar med flera författare, anger den sökande vilka bidragsförfattare/medförfattare som är behöriga. Behörighet kan exempelvis styrkas genom registerutdrag angående anställning vid Uppsala universitet eller intygande om behörighet från prefekt.

Författare till verk i Acta Universitatis Upsaliensis serier, som också är behörig att söka tryckningsbidrag från Vilhelm Ekmans universitetsfond, kan söka medel från såväl Redaktionskommittén som Vilhelm Ekmans universitetsfond. 

Villkor

Bidrag ges normalt endast till del av kostnad. Tryckning av boken får ej påbörjas förrän ansökan behandlats. Ansökan måste därför lämnas i god tid före publicering av bok/artikel, men inte tidigare än att säkra uppgifter om kostnaderna för produktionen/publiceringen av boken/artikeln finns och ett rimligt datum för när projektet är tryckfärdigt. 

Sökt belopp ska framgå, liksom om stöd sökts/beviljats från annat håll. Medel utgår för publiceringskostnader. Bidrag kan beviljas för att täcka översättningskostnader. Kostnader för språkgranskning likställs med översättningskostnader. För utbetalning av bidrag för språkgranskning/översättning krävs att faktura på arvodet skickas in, och i de fall ansökan inte innehöll ett slutgiltigt förlagskontrakt, ska även kopia på förlagskontraktet skickas in före utbetalning. 

Gäller ansökan bok utgiven inom Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) ska det framgå vilken serie arbetet kommer att ingå i. Publiceringstillstånd från serieredaktör ska bifogas.

Bifoga offert till ansökan. Avser ansökan bok i någon av AUU:s serier bifogas offert från Grafisk service.

Utbetalning av beviljat bidrag från Vilhelm Ekmans universitetsfond

Enligt nämndbeslut för Vilhelm Ekmans universitetsfond (2004-11-17, § 5): 

 • Tvåårig dispositionsrätt för utnyttjande av beviljade bidrag, räknat från beslutsdatum. Den sökande begär utbetalning av bidraget inom föreskriven tid.
 • Tre (3) exemplar av varje monografi eller samlingsverk publicerad med bidrag från Vilhelm Ekmans universitetsfond ska sändas till nämnden. Exemplaren skickas till nämndens sekreterare (i de fall bidrag lämnats till bok som ingår i en serie tillhörande AUU behöver inga exemplar skickas)
 • Utbetalning av beviljat bidrag beträffande böcker utgivna av AUU sker i samband med att den sökande faktureras för tryckkostnaderna, vilket även gäller för böcker som ges ut av den sökande på egen hand.
 • För böcker utgivna av universitetsexterna (kommersiella) förläggare gäller att förlaget rekvirerar anslaget. Sådan rekvisition sker normalt i samband med att förlaget levererar de tre ovannämnda exemplaren av boken. För tidigare rekvisition krävs att förlaget motiverar varför de behöver ha tillgång till anslaget innan boken publiceras.
 • Bidrag som beviljats för andra ändamål än tryckkostnader betalas ut mot uppvisande av faktura.

Om beviljat bidrag inte kommer att utnyttjas ska den som beviljats bidraget snarast underrätta Nämnden för Vilhelm Ekmans universitetsfond om att bidraget inte kommer att användas.

Tryckningsbidrag från Redaktionskommittén för Acta Universitatis Upsaliensis

Information

Sista ansökningsdag vårterminen 2023: måndag 3 april

Ansökningar om bidrag till tryck av vetenskapliga arbeten i AUU:s serier skickas till Redaktionskommittén för Acta Universitatis Upsaliensis senast 1 april respektive 1 november. I de fall 1 april eller 1 november infaller en helgdag eller lördag är nästkommande vardag sista ansökningsdag.

Vad ansökan ska innehålla

 • Den sökandes namn och kontaktuppgifter.
 • Projektbeskrivning eller innehållsbeskrivning (omfattning cirka en sida).
 • Uppgift om vilken serie arbetet kommer att ingå i samt upplagans storlek.
 • Publiceringstillstånd från serieredaktör. Observera att publiceringstillstånd ej automatiskt medför tryckningsbidrag.
 • Preliminärt tryckdatum/leverans av tryckfärdigt manus.
 • Sökt belopp. Budgeten ska vara specificerad (t.ex. sättning, tryckning, språkgranskning, översättning etc.).
 • Offert från Grafisk service 
 • Uppgift om sökta eller erhållna tryckningsbidrag från andra bidragsgivare.

Ändamål

Bidrag kan lämnas till stöd för publiceringskostnader för böcker som utges i någon av de serier som tillhör Acta Universitatis Upsaliensis, såväl till monografier som till samlingsverk.

Bidrag till doktorsavhandlingar utgår inte.

Behöriga att söka från Acta Universitatis Upsaliensis

 • Samtliga författare eller redaktörer till böcker i actaserier är behöriga att söka bidrag (gäller dock ej för verk som publiceras i någon av de tre serierna Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, Studia Historica Upsaliensia samt Uppsala studies in economic history. Dessa serier har andra finansieringsvillkor än vad som gäller för acta-utgivningen i övrigt).

Bidrag till doktorsavhandlingar kan inte sökas från Acta Universitatis Upsaliensis. 

Författare till verk i AUU:s serier, som också är behörig att söka tryckningsbidrag från Vilhelm Ekmans universitetsfond, kan söka medel från såväl Redaktionskommittén som Vilhelm Ekmans universitetsfond. 

Villkor

Bidrag ges normalt endast till del av kostnad. Tryckning av boken får ej påbörjas förrän ansökan behandlats. Ansökan måste därför lämnas i god tid före publicering av bok/artikel, men inte tidigare än att säkra uppgifter om kostnaderna för produktionen/publiceringen av boken/artikeln finns samt en uppskattning av när manus kommer att vara färdigt för tryck. 

Intyg om publiceringstillstånd från serieredaktör samt offert från Grafisk service ska bifogas ansökan. Observera att publiceringstillstånd från serieredaktör ej automatiskt medför ett tryckningsbidrag. 

Utbetalning av beviljat bidrag från Redaktionskommittén för Acta Universitatis Upsaliensis

Enligt nämndbeslut i Redaktionskommittén för Acta Universitatis Upsaliensis (2004-06-02, § 5):

 • Tvåårig dispositionsrätt för utnyttjande av beviljade bidrag, räknat från beslutsdatum. Den sökande begär utbetalande av bidraget inom föreskriven tid.
 • Utbetalning av beviljat bidrag sker i samband med att den sökande faktureras för tryckkostnaderna.
 • Bidrag som beviljats för andra ändamål än tryckkostnader betalas ut mot uppvisande av faktura ifall denna inte redan bifogats ansökan.

Om beviljat bidrag inte kommer att utnyttjas ska den som beviljats bidraget snarast underrätta Redaktionskommittén för Acta Universitatis Upsaliensis om att bidraget inte kommer att användas.

Kontaktuppgifter

Sekreterare Nämnden för Vilhelm Ekmans universitetsfond/Redaktionskommittén för Acta Universitatis Upsaliensis:

Sari Thunberg: sari.thunberg@ub.uu.se

Adress: 
Uppsala universitetsbibliotek
Att.: Sari Thunberg
Box 510
751 20 Uppsala

Senast uppdaterad: 2023-03-09