Johann Christian Zahns edition 1805

Se Zahns edition

Johann Christian Zahns utgåva bygger helt och hållet på två uppsalaforskares arbete när det gäller själva editionsarbete: Johan Ihre och Erik Sotberg.

Johan Ihre (1707–1780) var Skytteanus professor i Uppsala, det vill säga professor i vältalighet och politik. Men hans stora intresse var språkvetenskap. Hans stora livsverk var ett svenskt etymologiskt lexikon, Glossarium Suiogothicum 1769. En av de källor han använde för sitt lexikon var Codex argenteus, och han upptäckte precis som Benzelius att Junius och Stiernhielms editioner var otillräckliga.

Möjligen var han inte på det klara med hur långt förberedelserna för Benzelius edition hade framskridit, eller så väntade han sig inte att den editionen någonsin skulle komma ut. Därför bad han en av sina elever, Erik Sotberg, att kollationera handskriften. Själv ansåg han sig vara alltför skumögd och för upptagen för en sådan uppgift. När Benzelius edition slutligen nådde Uppsala, såg Ihre att Sotberg genom sitt arbete fyllt många fler luckor än Benzelius, och tanken på att göra ytterligare en edition började växa. Sotberg publicerade sina dechiffreringar i två dissertationer 1752 och 1755 under Ihres presidium. Titeln var Ulphilas illustratus. I förordet till den första dissertationen introducerar Ihre sin teori om stämplarna: Codex argenteus var inte skriven med penna eller calamus; bokstäverna var inbrända i pergamentet med heta stämplar. I båda dissertationerna ger Sotberg en latinsk översättning av de textpartier som han behandlar. Friesen och Grape säger att Sotbergs läsning av manuskriptet är »… det största framsteg i uppfattningen av texten, som gjorts från det editio princeps utkom till den dag i dag« (alltså 1927).

Ihre lyckades aldrig ge ut någon ny edition av Codex argenteus. Sotberg hade gått igenom handskriften på nytt och gjort en fullständig kopia av den. Han hade till och med gjort en kalligrafisk kopia, kanske ämnad för den tilltänkta editionen. 1773 skickade Ihre Sotbergs renskrivna kopia till den tyske forskaren A.F. Büsching som gjort en samlingsutgåva av Ihres gotiska dissertationer. Men inte heller Büsching hade någon framgång med en ny edition. Sotbergs manuskript kom sedan att vandra runt bland olika ägare. En av dem, den tyske prästen Johann Christian Zahn (1767–1818), lyckades till slut publicera det 1805 tillsammans med en gotisk grammatik och en gotisk ordbok av två tyska forskare: Friedrich Karl Fulda och W.F.H. Reinwald. Ihres latinska översättning är tryckt mellan raderna i den gotiska texten, och hans noter är tryckta nedtill på sidorna. Zahn har skrivit den omfattande inledningen. Ihres namn är nämnt på titelsidan, men inte Sotbergs. Den gotiska texten är tryckt med latinska bokstäver i en speciell translitterering som också använts i Ulphilas illustratus och i andra av Ihres verk, dock här något förbättrad av Zahn. Utgåvan är dedicerad till Sveriges konung Gustav IV Adolf, men i förteckningen över prenumeranter och subskribenter leder inga spår till Sverige.