Donera material

Bibliotekets avdelning för specialsamlingar har möjlighet att ta emot arkiv och andra donationer för att fortsätta berika samlingarna. Arkiv efter personer eller föreningar som innehåller brev, manuskript, dagböcker, fotografier, teckningar är intressanta för oss. Både större och mindre samlingar, samt enskilda objekt, som kan vara av värde för forskningen tas emot, till exempel böcker och musiknoter, kartor och bilder.

Universitetsbibliotekets ämnesinriktade enheter har möjlighet att i begränsad omfattning ta emot donationer. Det gäller ifall materialet är av särskilt intresse och under förutsättning att det stödjer den forskning, undervisning och de studier som bedrivs vid Uppsala universitet samt är av det slag som normalt sett skulle förvärvas inom ramen för bibliotekets ämnesprofil.

Vad kan du donera?

Biblioteket tar emot

 • Enskilda arkiv inklusive brevsamlingar efter författare, historiker, teologer, politiker, konstnärer, musiker och andra kulturpersonligheter, eller personer som varit verksamma vid Uppsala universitet och vars kvarlåtenskap är av intresse för nutida och framtida forskning.
  Råd och information inför överlämnandet av ett privatarkiv.
 • Även institutioners och föreningars arkiv kan lämnas till biblioteket.
  Råd och information inför överlämnandet av föreningsarkiv.
 • Klippsamlingar tas emot i undantagsfall, och enbart i anslutning till ett arkiv.
 • Autografsamlingar.
 • Enstaka manuskript, äldre eller moderna, västerländska eller orientaliska, som har ett historiskt, litterärt eller annat kulturellt värde.
 • Material som kompletterar bibliotekets samlingar genom att det på ett eller annat sätt knyter an till arkiv eller enstaka objekt i bibliotekets ägo.
 • Bildsamlingar: fotografier, fotoalbum, fotosamlingar, arkitekturritningar, teckningar, gravyrer, litografier. Av stort intresse är porträtt på personer från akademi och universitet samt verksamma inom politik, kultur och näringsliv. Bildmaterial med topografiska motiv (städer, orter, byggnader) är också värdefulla komplement till samlingarna. Personer och motiv från Uppsala och Uppland är av stort intresse, men även nationellt och internationellt material.
 • Kartor (handritade, graverade, tryckta) och atlaser. I biblioteket finns stora samlingar av framförallt svenska kartor. Vi kompletterar gärna samlingarna med både svenska och utländska kartor.
 • Äldre böcker eller boksamlingar (inkl. dedicerade böcker), tidningar, tidskrifter, småtryck som kompletterar eller utökar befintliga samlingar. I biblioteket finns det svenska trycket från år 1483 och framåt, men enstaka publikationer kan vara värdefulla för komplettering av samlingar. Läs mer om samlingar av äldre tryck.
 • Material tryckt efter 1850, såsom boksamlingar, enskilda tryckta böcker, tidskrifter eller småtryck, som kompletterar eller berikar befintliga samlingar. Svenskproducerat material tas emot endast i undantagsfall, i första hand för att fylla luckorna efter uteblivna pliktleveranser.
 • Digitala arkiv, text- och bildmaterial och e-postkorrespondens, som förvaras på hårddiskar, CD-ROM, DVD eller äldre disketter hos privatpersoner, föreningar eller institutioner. Observera att vi för närvarande inte har möjlighet att underhålla och tillgängliggöra alla typer av filer och innehåll.

Biblioteket tar inte emot

 • Föremål, statyer, statyetter, oljemålningar, mynt och medaljer. 
  För föremål och konstverk, framför allt med anknytning till Uppsala och akademien, kontakta gärna Uppsala universitets museer (Museum Gustavianum, Evolutionsmuseet, Medicinska museet, Myntkabinettet och Konstsamlingarna).

Kontakt

Har du material som du tror kan vara intressanta för forskningen och eftervärlden? Oavsett vilket material du vill lämna biblioteket är du välkommen att kontakta oss.

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se

Donationsvillkor

Biblioteket har begränsad möjlighet att ta emot donationer spontant. Har du något du vill donera kontakta oss via fraga.biblioteket@ub.uu.se. I dialog kan vi då identifiera vilket material som är relevant för kulturarvsavdelningen eller för något av ämnesbiblioteken och vad som inte kan tas emot. Denna överenskommelse måste slutas innan materialet överlämnas till oss. Vid större donationer till biblioteket upprättas en donationshandling som reglerar villkoren för användandet av materialet.

Syftet med donationen är att materialet ska bli fritt tillgängligt för forskning och studier. I vissa fall kan dock delar av materialet, om det anses nödvändigt och enligt överenskommelse med biblioteket, beläggas med begränsningar av användandet eller förseglas en tid framåt.

En donation innebär att äganderätten helt övergår till Uppsala universitetsbibliotek, som förvarar och tillhandahåller materialet och i den mån resurserna tillåter även sorterar, beskriver och katalogiserar det.

Biblioteket är på inget sätt skyldigt att ta emot material som erbjuds, och förbehåller sig rätten, enligt avtal i donationen, att vid genomgång gallra de delar i donationen som inte är bibliotekets uppgift att bevara.

Depositionsvillkor

I undantagsfall tar biblioteket emot depositioner. En deposition innebär att deponenten behåller äganderätten över materialet. I sådant fall skall avsikten på sikt vara att depositionen övergår till donation, efter en i förväg avtalad tidsplan. Depositioner ordnas och förtecknas normalt ej av biblioteket. För depositioner upprättas en depositionshandling.

Leverans

Leveranser sker företrädesvis genom att donator själv fraktar materialet till biblioteket, i undantagsfall att biblioteket hämtar det.

Inför överlämnandet av ett omfattande material vill vi gärna på plats se dess omfång och karaktär. Vi kommer då överens om vad som är relevant för biblioteket, och vad som inte kan tas emot.

Enstaka objekt (en handskrift, några brev, fotografier etc.) kan sändas som rekommenderad försändelse med post.

Digitala arkiv eller innehållet i hårddiskar levereras enklast på CD-ROM, DVD eller USB.