Stöd biblioteket

Uppsala universitetsbibliotek har under snart 400 år samarbetat med vänner och välgörare för att skapa unika förutsättningar för att bevara, utveckla och sprida vetenskap, kunskap och kulturarv.

Vill du stödja bibliotekets arbete i det stora eller det lilla är du välkommen att kontakta oss. Vi kan erbjuda samarbeten på många olika sätt: hur vi tillgängliggör och bevarar våra kulturarvssamlingar, hur vi främjar forskning och kunskapsspridning och hur vi tillsammans kan skapa fysiska och digitala miljöer som främjar nyfikenhet och kunskapsinhämtning.

En stor del av Uppsala universitetsbiblioteks specialsamlingar har sedan 1600-talet byggts upp genom donationer.

Stöd våra samlingar

Uppsala universitetsbiblioteks samlingar har en bredd och ålder som gör dem världsunika och därmed har biblioteket också ett ansvar att både bevara dem för kommande generationer och fortsätta bygga på beståndet med äldre och nyare material av historiskt och kulturellt intresse. Till kulturarvsmaterialet räknas äldre tryck, handskrifter, bilder, kartor och musikalier.

Universitetsbibliotekets konserveringsenhet har under snart 100 år utvecklat expertis och arbetar med att bevara samlingarna, men behoven är långt större än resurserna. Du kan bidra till samlingarnas välmående och utveckling genom donationer. Ditt bidrag kan hjälpa oss att konservera och digitalisera enstaka verk eller hela samlingar och på sätt bevara vårt gemensamma kulturarv och göra det tillgängligt för vetenskapen och allmänheten.

Läs mer om hur du kan donera material till biblioteket.

Kontakt

Vill du diskutera hur vi tillsammans kan göra Uppsala universitetsbibliotek ännu bättre rustat inför framtiden så kan du skicka ett meddelande till Fråga biblioteket.


 

Senast uppdaterad: 2022-07-26