Personuppgiftsansvar och personuppgiftsbehandling vid Uppsala universitetsbibliotek

Uppsala universitet är personuppgiftsansvarig för universitetsbibliotekets behandling av personuppgifter.

Uppsala universitetsbibliotek behandlar personuppgifter som är nödvändiga för administration av lån av material som lånekortsinnehavare på biblioteket gör. Uppgifterna är namn, personnummer, adress, e-postadress (frivilligt), telefonnummer (frivilligt) och lånekategori såsom exempelvis forskare, student etc. 

Laglig grund för personuppgiftsbehandling: fullgöra låneavtal.

Universitetsbiblioteket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna kontakta frågeställare som vänt sig till biblioteket via e-post, chatt, och/eller telefon i olika ärenden, uppgifterna är namn, e-postadress och/eller telefonnummer. När du kontaktar oss via Fråga bibliotekets e-post, kontaktformulär eller chatt lagrar vi din IP-adress i  en månad.

Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen: fullgöra uppgift av allmänt intresse.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna bedriva biblioteksverksamhet som exempelvis utfärda lånekort, administrera lån, hantera anmälningar till kurser, ta emot beställningar av material samt kontakta frågeställare. Uppgifterna kommer inte att behandlas för något annat ändamål och kommer inte att lämnas ut till någon annan aktör utanför Uppsala universitet. Undantaget från principen att inte lämna ut personuppgifter till annan aktör görs om vi på grund av ekonomiska fordringar behöver anlita ett inkassoföretag för att kräva in utestående fordringar.

Personuppgifter kopplade till administration av lån sparas så länge som låntagaren har för avsikt att vara aktiv låntagare vid biblioteket. Aktiv låntagare räknas den vara som har aktiva lån alternativt obetalda avgifter kopplade till försenat/förkommet lånat material. Om låntagare inte är aktiv under tre kalenderår räknas det som om låntagaren ej längre avser vara aktiv låntagare och personuppgifterna raderas därmed.

Den som registreras har bland annat rätt till information om sina uppgifter av den personuppgiftsansvarige, rätt till rättelse av sina uppgifter och i vissa fall att få sina uppgifter raderade. För att få veta mer om hur Uppsala universitet behandlar personuppgifter se universitetets dataskyddspolicy.

Information om kakor på Uppsala universitets webbplatser

Har du frågor om Uppsala universitetsbiblioteks verksamhet och behandling av personuppgifter kontakta universitetsbiblioteket via e-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se eller telefon: 018-471 39 00.

Om du har mer generella frågor om personuppgiftsansvaret, behandling av personuppgifter vid Uppsala universitet, eller vill utöva någon av dina ovan nämnda rättigheter, kan du höra av dig till Uppsala universitet och dataskyddsombudet.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Formulär för kontakt

dataskyddsombud@uu.se

Uppsala universitet
Box 256

Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
751 05 Uppsala
Telefonnummer växel: 018-417 00 00
Organisationsnummer: 202100-2932

Den som anser att Uppsala universitet har behandlat de egna personuppgifterna i strid med dataskyddsförordningen och därtill kompletterande nationella lagar har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Senast uppdaterad: 2023-06-09