Möt våra medarbetare

Uppsala universitetsbibliotek är en miljö som har kunskap och kunskapsförmedling i fokus. En jobbar med e-resurser, an annan med att göra biblioteksrummet mer attraktivt för besökare, en tredje jobbar med att dokumentera och tillgängliggöra forskningspublikationer.

Variationen på arbetsuppgifter är stor liksom bredden på arbetskategorier inom universitetsbiblioteket. Här berättar några av vår medarbetare om sina jobb.

Erik Bergel

Person sitter vid dator

Avdelningen för media

Vad jobbar du med?

Jag ingår i arbetsgruppen Medieavtal och prenumerationer där vi arbetar med e-resurser. Det innefattar hantering och support av våra prenumerationer av tidskrifter och databaser och även publiceringsavtal gällande open access (öppen tillgång).

Vad är roligast med ditt jobb?

Just nu är det spännande med arbetet kring open access som är en stor fråga för tillfället. Det allra bästa är också mina fina kollegor som jag arbetar med. Universitetsbiblioteket är en trivsam arbetsplats!

Varför är universitetsbiblioteket en intressant arbetsplats?

Vi är ett stort bibliotek med mycket bredd. Det händer otroligt mycket saker i olika delar av verksamheten vilket är spännande.

Linda Thorn

Avdelningen för informationstjänst

Vad jobbar du med?

Jag leder arbetsgruppen biblioteksrummet med uppdrag att göra studiemiljöerna relevanta och funktionella. De används främst av studenter och vår mission är att biblioteksrummets utformning ska stötta deras lärande, få dem att trivas och därmed underlätta för dem att lyckas under sin utbildningstid. På ett så här stort bibliotek görs det ofta förändringar i lokalerna och då är vi i min arbetsgrupp alltid berörda.

Tillsammans med vår grafiker tar jag även fram översiktskartor och i ett annat projekt tar vi reda på mer om besökarna i Carolina Redivivas utställningslokal, för att skapa bästa möjliga upplevelsen. 

Vad är roligast med ditt jobb?

Roligast är att få direkt feedback från våra besökare när de hittat en finfin studieplats som vi skapat.

Varför är universitetsbiblioteket en intressant arbetsplats?


Här finns möjligheter att arbeta med olika uppgifter och att intressera- och engagera sig brett i biblioteksvärlden. Jag har till exempel arbetat med undervisning, samlingar/media och som processledare, samt varit med och skapat vår virtuella frågetjänst ”fråga biblioteket”. Jag har också fått möjlighet att samarbeta med kollegor från andra universitets- och högskolebibliotek, få resestipendium för utlandsbesök samt ingå i nationella nätverk.

Person sitter i soffa i biblioteksmiljö

Carina Bromark

Porträtt av Carina Bromark

Avdelningen för digitalisering

Vad jobbar du med?

För att digitalisera handskrifter, böcker och annat som finns i samlingarna behöver flera olika avdelningar och yrkesgrupper samarbeta. Min uppgift är att se till att vårt gemensamma arbete flyter på så bra och effektivt som möjligt.

Jag tar också hand om alla förfrågningar från forskare, organisationer och privatpersoner som vill beställa digitalisering av en större mängd material ur bibliotekets samlingar. Jag undersöker om önskemålet är genomförbart och ger en prisuppskattning samt en ungefärlig leveranstid för arbetet. För detta tar jag hjälp av bokbindare, bibliotekarier, bildtekniker med flera, som alla är inblandade i digitaliseringsarbetet.

Vad är roligast med ditt jobb?

Samarbetet med andra och att vi tillsammans ser till att bibliotekets fantastiska samlingar blir fritt tillgängliga för allmänheten. Det är också ett privilegium att få förena arbetet med unikt kulturarvsmaterial med den senaste tekniken.

Varför är universitetsbiblioteket en intressant arbetsplats?

Vi är ett av få moderna forskningsbibliotek i Sverige som också har stora och unika specialsamlingar. Här finns till exempel medeltida handskrifter, fotografier, kartor och böcker tryckta redan på 1400-talet. Vi är många engagerade medarbetare med olika specialkompetenser som alla behövs för att vi ska kunna förse forskare, studenter och allmänhet med både litteratur och källmaterial. Jag tycker om att vara en del av detta stora professionella team!

Kia Hedell

Avdelningen för specialsamlingar

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som handskrifts- och musikbibliotekarie vid Avdelningen för specialsamlingar. I mina arbetsuppgifter ingår katalogisering av enstaka handskrifter och noter men också av arkiv, till exempel personarkiv eller föreningsarkiv. Ibland, men inte alltid, handlar det om arkiv med musikanknytning, som tonsättararkiv, musikforskararkiv och körarkiv. Jag katalogiserar främst i kulturarvsplattformen Alvin. En annan uppgift är att arbeta med digitalisering av fysiska samlingar men även av papperskataloger. På så sätt blir inte bara själva materialet utan också information om vad som finns i biblioteket tillgänglig online. Dessutom tjänstgör jag regelbundet i en av våra forskarsalar, Specialläsesalen, och svarar på frågor i ”Fråga biblioteket” eller via telefon.

Vad är roligast med ditt jobb?

Allt är roligt! Men om jag ska välja något är det den dagliga kontakten med bibliotekets användare och den nära kontakten med våra samlingar i fysisk eller digital form. När det gäller musiksamlingen är det roligt att kunna bidra till att musiken blir beforskad men också att den får klinga igen på skiva eller konserter. Då är cirkeln sluten.

Varför är universitetsbiblioteket en intressant arbetsplats?

Universitetsbiblioteket är ett bibliotek som vilar på en månghundraårig grund men också ett bibliotek som blickar framåt och utåt. Specialsamlingarna efterfrågas av forskare och studenter vid Uppsala universitet men också av andra forskare i Sverige och i utlandet. Bibliotekets samverkan med omvärlden, bredd i verksamheten och rika samlingar gör det till en intressant arbetsplats. Varje dag på biblioteket lär jag mig något nytt. Det är väldigt stimulerande.

Person sorterar notblad

Sebastian Cöllen

Person föreläser framför presentation

Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

Vad jobbar du med?

Jag arbetar med att hjälpa studenter och forskare att bli bättre på att utnyttja bibliotekets resurser och att hantera den information de samlar in. Det kan handla till exempel om söktekniker och informationssökning i databaser eller om referenshantering. Vi undervisar större grupper men ger också individuell handledning; syftet är detsamma: att ge alla på universitetet de bästa förutsättningarna i sökandet efter kunskap.

Vad är roligast med ditt jobb?

Att befinna sig i detta nav för forskning och studier är både ett privilegium och ett nöje. En särskilt stimulerande del av arbetet är att förbereda undervisning tillsammans med kolleger där det finns möjlighet att ta del av deras erfarenhet, att utvecklas med och lära av varandra. Det finns också ett stort utrymme till egna initiativ och till att utveckla kurser efter målgruppernas behov.

Varför är universitetsbiblioteket en intressant arbetsplats?

Utifrån min bakgrund som forskare är det kanske inte så konstigt att jag stormtrivs på en arbetsplats där jag är omgiven av böcker, i en miljö som har kunskap och kunskapsförmedling i fokus. Här finns en närhet både till samlingarna och till forskningen som levandegör dem. Men biblioteket är också en fantastisk arbetsplats socialt och som organisation, med frihet under ansvar och möjligheter till utveckling av kompetens och verksamhet. Det är en arbetsplats där jag känner mig hemma.

Senast uppdaterad: 2022-06-22