250 års väntan är över – Historiola utgiven på svenska

5 april 2023

Porträtt av Johan Hinric Lidén

Johan Hinric Lidén

Uppsalaprofessorn Johan Hinric Lidén (1741–1793) ligger bakom det första större försöket att skriva en svensk litteraturhistoria - Historiola Litteraria Poëtarum Svecanorum. Nu, mer än 250 år efter att den första volymen gavs ut, har den översatts till svenska och fått nytt liv.

Översättningen av Johan Hinric Lidéns originaltexter har gjorts av Krister Östlund med den nya titeln Historien om svenska poesin och svenska poeter. Boken inleds av Lars Burman, som ger en bakgrund till både författaren och verket. Tillsammans har Krister och Lars fungerat som redaktörer för boken, som de beskriver på följande sätt:

 

Historiola är en Uppsalaprodukt. Drivande för en svensk utgåva har Michaelisgillet varit, vilket träffas i staden varje termin. De båda utgivarna är båda yrkesverksamma på Uppsala universitetsbibliotek och har en bakgrund som forskare vid universitetet. Texten till utgåvan har satts av Martin Högvall vid universitetsbibliotekets grafiska service, och slutprodukten lagts ut som öppen digital resurs med hjälp av Avdelningen för vetenskaplig kommunikation vid biblioteket. Medarbetare vid specialsamlingarna har givit stöd vid materialframtagning. Vissa tryckbidrag har erhållits från fonder knutna till biblioteket. På Carolina Rediviva ligger även Lidéns arbetsmaterial till Historiola, och det var till biblioteket han donerade sitt material och med tiden även pengar”

 

Texterna gavs ursprungligen ut i sju separata avhandlingar på latin. Lidén planerade att ge ut texterna i svensk översättning för att göra dom mer tillgängliga och nå en större publik, men det projektet blev inte verklighet under hans livstid.

Johan Hinric Lidén gick bort efter att den fjärde delen av Historiola utgivits och fick aldrig se projektet avslutas. I sina anteckningar skriver han att forskningsmaterialet vid hans bortgång skall överföras till Uppsala universitetsbibliotek, och tillägger att ”Det är billigt att desse papper förvaras inom de murar, inom hvilka jag dem till en god del skrifvit, och på ett ställe, där jag tilbragt och ännu tillbringar de gladaste stunder af min lefnad.”.

Kanske fanns där en förhoppning om att någon skulle ta vid och avsluta hans livsprojekt. De sista tre delarna av Historiola gavs också ut postumt under ledning av Lidéns kollega Eric Michael Fant (1754–1817). Lidén skulle troligen glatt sig åt att hans verk förärats en genomarbetad och översatt version mer än två hundra år efter hans död.