Genomlysning av Uppsala universitetsbibliotek publicerad

1 juni 2020

Omslagsbild

"Tradition och förnyelse och om konsten att hantera konkurrerande värden."

I förra veckan levererade tryckeriet en genomlysning av Uppsala universitetsbibliotek. Skriften är resultatet av det utredningsuppdrag som biblioteksnämnden förra året gav Björn Brorström, tidigare rektor vid Högskolan i Borås. Till sitt stöd hade han Johanna Hansson, biträdande ÖB i Uppsala. Till Björns uppgifter hörde att beskriva UUB:s styrkor och svagheter, klargöra risker och möjligheter i den pågående utvecklingen och föreslå åtgärder som stärker UUB:s roll som välintegrerat stöd inom Uppsala universitet. 

Läs överbibliotekarie Lars Burmans tankar om genomlysningen.

Läs Björn Brorströms genomlysning.