Samverkan för digitalisering av svenskt tryck från sex århundraden

28 januari 2020

Uppsala universitetsbibliotek undertecknar idag en avsiktsförklaring tillsammans med Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå med målet att hela den svenska tryckproduktionen från 1400-talets slut fram till i dag ska göras digitalt tillgängligt.

-  Samarbetet innebär att vi nu tar ett gemensamt ansvar för digitalisering och tillgängliggörande. Vi har redan pågående projekt och samarbeten som kommer att stärkas och utvecklas, säger Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.  

Det svenska trycket är idag svårtillgängligt och delvis splittrat. Målet är att göra allt tryckt svenskt material tillgängligt. Nya källresurser blir därmed tillgängliga för forskningen och tillgången till oförvanskad information ökar. Genom samarbetet tas ett väsentligt steg för att uppnå den grad av nationell digitalisering som redan finns i andra länder. 

 - När de stora biblioteken nu gör gemensam sak blir det lättare att argumentera för nya och rejäla resurser för digitalisering. Jag gläds åt effektivare samverkan inom den vetenskapliga infrastruktur som forskningsbiblioteken utgör. Detta är ett långsiktigt arbete, fortsätter Lars Burman.

Sofia Ljungman