Pergamentskartor över Uppsala universitets akademigårdar

8 november 2019

Detalj från: Geometrisk karta över Kolje i Ärentuna socken, Norunda härad, Uppsala län.

I Uppsala universitets arkiv finns en stor samling handritade 1600-talskartor på pergament över universitetets så kallade akademigårdar. Dessa har nu digitaliserats och finns fritt tillgängliga. Som en del av vårt gemensamma kulturarv har dessa kartor ett stort kulturhistoriskt värde. Som informationskälla till universitetets godsinnehav och till 1600-talets jordbruksmiljö är de oöverträffade.

Dessa akademigårdar donerades av Gustav II Adolf till universitetets försörjning i början av 1600-talet. Universitet kunde därmed ta ut en årlig ränta av de bönder som arrenderade gårdarna. I mitten av 1600-talet ville konsistoriet få en bättre översikt över akademins godsinnehav och anlitade därför lantmätare som skulle upprätta kartor över gårdarna. Vad som är märkvärdigt och unikt med detta företag är att kartorna ritades på pergament. Papper var dyrt på 1600-talet men pergament var ännu dyrare. Kartorna upprättades från slutet av 1660-talet till början av 1670-talet. Endast ett fåtal är signerade men åtminstone fem lantmätare var inblandade i kartläggningen av akademigårdarna.

Kartorna har förvarats rullade under lång tid vilket gjort det styva pergamentet svårhanterligt. I samband med katalogisering och digitalisering av kartorna har de nu även planats ut och fått en bättre förvaring.

Samlingen av pergamentskartor består av 140 kartor som täcker in över 200 akademigårdar i Uppsala och Stockholms län. Pergamentsbladen mäter vanligen ungefär 73 x 58 centimeter och oftast har båda sidorna används för kartbilder. Skalan som använts är 1:5 000 vilket ger en detaljerad inblick i gårdarnas läge och markanvändning.

Välkommen att ta del av denna kartskatt i bibliotekets databas Alvin. Om du söker på Pergamentskartor får du en träfflista med hela samlingen att fritt botanisera i. Självklart går det även att söka på läns-, härads-, socken- och bynamn. För att underlätta för användaren har textförklaringen till kartorna under rubriken Notarum explicatio transkriberats.

För frågor och kontakt: Mats Höglund, Avdelningen för specialsamlingar, Uppsala universitetsbibliotek