Handskriftsindex nu tillgängligt digitalt

13 maj 2019

Nu kan du söka bland våra handskrifter genom Handskriftsindex, fritt tillgängligt i digital form. Detta index fungerar som en ingång till och en orienteringshjälp i bibliotekets olika handskriftskataloger, och här kan du också direkt beställa fram materialet för läsning i vår specialläsesal.

Handskriftsindex är en samling sökord som leder in i Uppsala universitetsbiblioteks handskriftssamling. Till handskriftssamlingen räknas enstaka handskrifter men också hela arkiv.

Detta index är uppdelat i två delsamlingar - dels en allmän sökordssamling med sökord i alfabetisk ordning på huvudsakligen personer men även institutioner och i undantagsfall orter och ämne, dels en särskild samling sökord på svenska regentnamn i kronologisk ordning. Den upptar material med koppling till svenska regenter. 

Beställning för framtagning gör du direkt via Handskriftsindex. Du kan också använda dig av ett särskilt beställningsformulär på bibliotekets hemsida med hjälp av informationen från handskriftskatalogerna, där en mera utförlig beskrivning av materialet ges.

Materialet blir tillgängligt för läsning i Specialläsesalen, Carolina Rediviva.

Beställning av digitala kopior gör du dock på annat sätt, via ett digitalt formulär på bibliotekets hemsida.

Sök i Handskriftsindex.

Vad hittar du inte i Handskriftsindex?

Handskriftsindex är inte heltäckande vad gäller brev. För brevsamlingen finns i stället särskilda brevkataloger, tillgängliga på Carolina Rediviva. Kulturarvsplattformen Alvin fungerar också som ett komplement till Handskriftsindex, och här förtecknas även det material som lämnas in till universitetsbiblioteket idag. För att få en bra uppfattning av vad som finns i handskriftssamlingarna söker du både i både i Handskriftsindex och i Alvin.

Historik

Handskriftsindex har vuxit fram under en lång period. Den skapades av bibliotekarie Otto Walde (1879-1963) under hans tid som chef för bibliotekets låneexpedition (1919-26) ”i syfte att till såväl expeditionens som forskningens tjänst åvägabringa en lätthanterlig alfabetisk katalog” (citat från Uppsala universitets redogörelse för året 1925-1926, s 116). Detta index är inskannad från originalbladen som mestadels är handskrivna.