Universitetets publikationer

Köp tryckta avhandlingar ur Acta Universitatis Upsaliensis eller ladda ned elektroniska avhandlingar, artiklar, examensarbeten och andra publikationer från Uppsala universitet.

Acta Universitatis Upsaliensis

Uppsala universitet utgav under åren 1861-1961 Uppsala universitets årsskrift. Därefter uppdelades utgivningen på olika serier under den sammanfattande beteckningen Acta Universitatis Upsaliensis (AUU). En förteckning över serier inom AUU återfinns under Serietitlar. Vissa av serierna är dock vilande.

Målet för AUU:s verksamhet är att sprida vetenskapliga verk från Uppsala universitet, dels genom försäljning av tryckta böcker och dels digitalt via DiVA. Verksamheten leds av en redaktionskommitté tillsatt av universitetets rektor och med representanter från bl.a. universitetets samtliga fakulteter. Varje serie har även en särskilt utsedd serieredaktör.

Ytterligare uppgifter om AUU kan för närvarande erhållas från redaktionskommitténs ordförande, professor Helena Grennberg, dess sekreterare FD Annika Windahl Pontén, eller publiceringsverksamhetens samordnare vid Uppsala universitetsbibliotek FD Mattias Bolkéus Blom.

Webbshop för beställning av publikationer.

Förfrågningar angående beställning av böcker kan skickas till acta@ub.uu.se

AUU:s skrifter kan också beställas från Uppsala universitet under adress:

Bokbeställning
Acta Universitatis Upsaliensis
Uppsala universitetsbibliotek
Box 510
751 20 Uppsala
E-post: acta@ub.uu.se