Rasbiologiska institutets arkiv

Statens institut för rasbiologi inrättades efter ett riksdagsbeslut 1921 och verksamheten startade i Uppsala 1922. En av de drivande personerna inför skapandet av institutet var Herman Lundborg (1868–1943). Han blev också institutets förste föreståndare.

Lundborg efterträddes 1936 av Gunnar Dahlberg (1893–1956) som var kritisk till rasbiologi som vetenskap. Institutets verksamhet övergick från rasbiologi till forskning inom medicinsk genetik och socialmedicin. 1959 upphörde institutet och forskningen flyttades till Institutionen för medicinsk genetik vid Uppsala universitet. 

I och med detta överfördes även institutets handlingar till Uppsala universitets arkiv. Institutets arkiv förvaras i och tillhandahålls av universitetsbiblioteket. Utöver arkivhandlingarna och Herman Lundborgs privata korrespondens finns även publikationer av och om institutet i universitetsbiblioteket.

Handlingarna i arkivet omfattar institutets och dess styrelses inkommande och utgående skrivelser, diarier, verksamhetsberättelser och räkenskaper. Därutöver finns bland annat tidningsklipp och ett fåtal publikationer utgivna av institutet. I arkivet finns inga listor eller förteckningar över personer från institutets undersökningar i Sverige. Se förteckningarna nedan för en fullständig redovisning över arkivet. En mindre del av arkivhandlingarna är tillgängliga digitalt. Övriga handlingar kan, efter beställning, endast studeras på plats i universitetsbiblioteket.

Den fotografiska delen av arkivet innehåller drygt 12 000 bilder tagna av Herman Lundborg och av fotografer på uppdrag av institutet under åren 1916– ca 1935. Merparten av fotografierna är av institutet monterade i 105 album. Bildmaterialet består med några få undantag av fotografier på svenska personer eller personer bosatta i Sverige under tidigt 1900-tal. Få personer i albumen är namngivna. Det finns heller inga namnförteckningar över de avfotograferade och det är därför inte möjligt att söka efter fotografier på en viss person. Fotografierna kan, efter beställning, endast studeras på plats i universitetsbiblioteket.

Varför är arkivet efter Statens institut för rasbiologi tillgängligt?

Institutet för rasbiologi var en statlig myndighet och i enlighet med offentlighetsprincipen är dokument och annat som inkommit eller upprättats inom statlig verksamhet allmänna handlingar. Rätten att få ta del av allmänna handlingar styrs av tryckfrihetsförordningen (1949:105), om inte offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) begränsar tillgången. Det finns idag inget lagrum som begränsar tillgången till arkivet, men vissa fotografier, som bedöms vara extra känsliga, skyddas gällande spridning och publicering av dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.   

Allt sedan institutet upphörde som självständig myndighet, och del av verksamheten uppgick i Uppsala universitet, styr arkivlagen (1990:782) över hur universitetet ska bevara och hålla arkivet ordnat för att, som lagen föreskriver, tillgodose rätten för medborgarna att ta del av allmänna handlingar och för forskningens behov. Uppsala universitet/universitetsbibliotek följer de lagar och förordningar som gäller.

Läs mer: riksdagshandlingar rörande institutets inrättande samt ett urval litteratur av och om institutet

Senast uppdaterad: 2022-01-10