Inkunabelsamlingen

Med inkunabel menas ett verk tryckt med lösa bokstavstyper till och med år 1500. Ordet inkunabel, som kommer från latinets incunabula,  betyder vagga eller linda och betecknar ett tryck framställt under boktryckarkonstens första tid.

De tryckta katalogerna över Uppsala universitetsbiblioteks inkunabler upptar 2 500 verk. Därutöver tillkommer 38 dupletter samt cirka 15 tryck förvärvade efter 1964.

Inkunabelsamlingens historia speglar universitetsbibliotekets historia men också svensk och europeisk bibliotekshistoria från slutet av 1400-talet och framöver. Samlingen innehåller inte bara viktiga delar av vad som bevarats av de svenska klosterbiblioteken, utan också större eller mindre boksamlingar från privatbibliotek, klosterbibliotek, kyrkobibliotek i hela Europa. Viktiga är donationerna till Uppsala universitet av Gustav II Adolf, grundaren av Uppsala universitetsbibliotek. Dessa donationer omfattade stora delar av biblioteket på Gråmunkeholmen i Stockholm och senare också de litterära krigsbytena från de svenska fälttågen i Centraleuropa och Baltikum.

Vid en genomgång av proveniensförteckningarna i de tryckta katalogerna finner vi ett brett spektrum av furstar, adelsmän, präster, lärda och borgare med bokliga intressen. I vissa fall kan samlingen ge viktiga bidrag till en rekonstruktion av hela privatbibliotek till exempel Nicolaus Copernicus bibliotek. Huvuddelen av vad som bevarats av hans bibliotek ingår i Uppsala universitetsbiblioteks inkunabelsamling men är åtkomlig som specialsamlingen Copernicana:

Av de 2 500 titlarna i de tryckta katalogerna har drygt 1000 förvärvats efter 1907. Detta beror framförallt på några välvilliga donatorers generositet av vilka i första hand skall nämnas Tore Virgin (130 nummer), Erik Kempe (144 verk), Erik Waller (150 verk) och Richard Du Rietz (264 verk). Hans Sallander konstaterar i förorden till sina kataloger över nyförvärvade inkunabler efter 1907 att antalet representerade boktryckerier vuxit med 78 för åren 1907-1953 respektive 68 för 1954-1964. Därmed är också något väsentligt sagt om inkunabelsamlingens betydelse: den innehåller i förhållande till sitt omfång prov på ett stort antal tryckpressar från inkunabeltiden och är därför av betydande värde för bokhistorisk och tryckerihistorisk forskning. Därtill kommer det stora kulturhistoriska och vetenskapliga värde som texterna representerar. Dessa två kriterier, det tryckerihistoriska värdet och texternas vetenskapliga värde, är också vägledande vid övervägande av nya förvärv.

Som ett led i ett projekt att förteckna alla i Sverige förekommande inkunabler finns för närvarande drygt 4 000 poster med beståndsredovisning i den nationella söktjänsten Libris:

Kataloger

  • Isak Collijn, Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitäts-Bibliothek zu Uppsala. - Uppsala-Leipzig, 1907

  • Hans Sallander, Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitätsbibliothek zu Uppsala: Neuerwerbungen seit dem Jahre 1907. - Uppsala ... 1953. - (Bibliotheca Ekmaniana; 59)

  • Hans Sallander, Katalog der Inkunabeln der Kgl.Universitätsbibliothek zu Uppsala: Neuerwerbungen der Jahre 1954-1964 nebst Kurztitelverzeichnis sämtlicher Inkunabeln in der Universitätsbibliothek.- Uppsala ... 1964. - (Bibliotheca Ekmaniana; 63)