Carta Marina

Carta Marina trycktes under början av 1500-talet och är den karta som för första gången återgav de nordiska länderna på ett någorlunda korrekt sätt. Med denna karta grundlades den svenska kartografin. Kartans upphovsman var Olaus Magnus.

Carta Marina trycktes sannolikt i en ganska liten upplaga, vilket förklarar kartans sällsynthet. Under århundraden synes ingen ha sett den, förrän man 1886 fann ett exemplar i Hof- und Staatsbibliothek i München, där det fortfarande förvaras. Först 75 år senare påträffades ett andra exemplar som Uppsala universitetsbibliotek förvärvade 1962 från Schweiz.

Se hela Carta Marina
Beställ en kopia av Carta Marina

Redan 1572 gjorde den i Italien verksamme gravören Antonio Lafreri en förminskad variant i kopparstick av kartan. Det mindre formatet medförde att många illustrationer och annan information på Olaus Magnus' Carta Marina inte fick plats på Lafreris kopparstick (ett exemplar av Lafreris karta finns i Kungliga biblioteket).

Ett antal senare reproduktioner har framställts utifrån exemplaren i München och i Uppsala. Även färgreproduktioner har publicerats, men de båda bevarade kartorna är okolorerade. 

Kartan består av 3 x 3 blad och varje ark mäter 55 x 40 cm. Arken är skurna i träsnitt och tryckta var för sig. Tillsammans bildar de nio bladen en karta som är 125 cm hög och 170 cm bred.

Olaus Magnus - kartans upphovsman

Upphovsmannen till kartan var den svenske kyrkomannen Olaus Magnus (1490-1557). Under tolv år arbetade han med kartan, innan den trycktes i Venedig 1539 med titeln Carta Marina. Till kartan fogade Olaus Magnus beskrivningar på latin (i kartans nedre, vänstra hörn) samt på italienska och tyska (tryckta separat).

Olaus Magnus reste 1524 på Gustav Vasas uppdrag till Rom för förhandlingar med den påvliga kurian. Reformationen i Sverige bidrog till att han aldrig återvände. Under sitt liv i exil ägnade han sig åt historisk forskning och författarskap.

Carta Marina kan betraktas som en föregångare till hans stora verk Historia de gentibus septentrionalibus (Historia om de nordiska folken), tryckt i Rom 1555. Detta är den första brett anlagda beskrivningen av Nordens länder och folk. Sambandet med Carta Marina är tydligt – man kan säga att hans Historia utgör en synnerligen innehållsrik kommentar till kartan.

Litteratur i urval

Herman Richter, Olaus Magnus Carta marina 1539, Lund 1967 (Lychnos-bibliotek, 11:2)

Ulla Ehrensvärd, Nordiska kartans historia. Från myter till verklighet, Helsingfors 2006 (engelsk utgåva: The history of the Nordic map. From myths to reality, Helsinki 2006)

Olaus Magnus, Carta marina 1539, édité et raconté par Elena Balzamo, Paris 2005

Olaus Magnus, Die Wunder des Nordens, erschlossen von Elena Balzamo und Reinhard Kaiser, Frankfurt am Main 2006

Senast uppdaterad: 2021-02-24