Braniewo jesuitbiblioteket

Svenska arméer plundrade systematiskt rika bibliotek på kontinenten under 1600-talets många krig. Det kan verka stötande för oss, men var praxis då, och i enlighet med den tidens folkrätt.

En av de samlingar som erövrades under Gustav II Adolfs krig i Polen 1626 är den från jesuitkollegiet i Braniewo (Braunsberg). Den största delen fördes till det nyligen grundade universitetsbiblioteket i Uppsala, där behovet av böcker var stort.

Krigsbyten av detta slags kulturarvsmaterial sticker i ögonen på de flesta människor i vår tid. Under 1600-talet tillämpades dock andra folkrättsliga principer än de vi har idag, och privategendom kunde erövras precis som territorier (under detta sekel lades ju också bland annat Skåne, Jämtland och Halland till det svenska riket genom krig). Hugo Grotius’ De jure belli ac pacis (1625) är ett centralt verk om man vill förstå de bakomliggande idéerna.

I avtal och fredsfördrag avgjordes sedan om något trots allt skulle återlämnas när fred slöts. Så gjordes också vid freden i Oliwa 1660, när Sverige och Polen slutligen lade ner vapnen efter decennier av återkommande konflikter, och Sverige förband sig att återlämna bland annat några kungliga bibliotek. Sedan denna tid finns alltså böcker från jesuitbiblioteket i Braniewo vid Uppsala universitetsbibliotek. Dessa har där dock inte behållits som en enhet, utan har insorterats efter ämne i bibliotekets övriga samlingar.

Handmålad illumination som pryder inledningssidan i Gregorius IX:s Decretales (påvens eller konciliets beslut). Boken är en inkunabel, tryckt i Venedig år 1482. Den har tillhört jesuitbiblioteket i Braunsberg [Ink. 35:148].
Handmålad illumination som pryder inledningssidan i Gregorius IX:s Decretales (påvens eller konciliets beslut). Boken är en inkunabel, tryckt i Venedig år 1482. Den har tillhört jesuitbiblioteket i Braunsberg [Ink. 35:148].

Arbetet att i katalogform återställa boksamlingen från Braniewo pågick under lång tid. Józef Trypucko (1910–1983), professor i slaviska språk i Uppsala, ägnade sig till en början åt detta. Efter hans död fortsattes arbetet av andra forskare, på senare år framförallt av Michał Spandowski och Sławomir Szyller från Nationalbiblioteket i Warszawa.

Hösten 2007 avslutades arbetet, och en katalog över jesuitkollegiets böcker i Uppsala universitetsbibliotek publicerades i tre volymer. Därmed återuppstod de delar av jesuiternas stora bibliotek i Braniewo som fördes till Uppsala som en boksamling – om än enbart i katalogform.

Jesuitkollegiets bibliotek bestod främst av tryckta verk från 1500- och 1600-talen, men även handskrifter och inkunabler (skrift tryckt till och med år 1500). Samlingen i Uppsala omfattar idag drygt 2 000 tryckta verk, 335 inkunabler och 63 handskrifter.

Katalog

Katalogen är utgiven i tre volymer och ingår som nummer 41 i serien Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis. Den finns tillgänglig i fulltext på Internet via DiVA:

 • Uppsala universitetsbibliotek, The catalogue of the book collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala. Vol. 1, Introduction ; Manuscripts ; Incunabula / Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali. Vol. 1, Wstęp ; Rękopisy ; Inkunabuły / Józef Trypućko ; uzupełnił MichałSpandowski ; opracowali Michał Spandowski, Sławomir Szyller, Biblioteka Narodowa, Warszawa, 2007. - Fulltextversion volym 1.

 • Uppsala universitetsbibliotek, The catalogue of the book collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala. Vol. 2, The 16th and 17th century books / Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali. Vol. 2, Druki XVI-XVII w. / Józef Trypućko ; uzupełnił Michał Spandowski ; opracowali MichałSpandowski, Sławomir Szyller, Biblioteka Narodowa, Warszawa, 2007.
  Fulltextversion volym 2.

 • Uppsala universitetsbibliotek, The catalogue of the book collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala. Vol. 3, Indexes / Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali. Vol. 3, Indexy / Józef Trypućko ; uzupełnił Michał Spandowski ; opracowali Michał Spandowski, Sławomir Szyller, Biblioteka Narodowa, Warszawa, 2007. 
  Fulltextversion volym 3.

Katalogen kan beställas genom Acta Universitatis Upsaliensis eller köpas i Carolina Redivivas reception (tel. 018-471 39 00). 

Böckerna i ovannämnda katalog finns numera även sökbara i den nationella bibliotekskatalogen Libris och den lokala katalogen Disa:

Se även:
Trypucko, JózefPolonica vetera Upsaliensia: Catalogue des imprimés polonais ou concernant la Pologne des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles conservés à la Bibliothèque de l'Univversité royale d'Upsala. - Uppsala: Universitetsbibl., 1958. - (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis; 13)

Om litterära krigsbyten

 • Göransson, Ulf, "Kulturarvskrigsbyten och den rättsliga utvecklingen från Grotius", i Bevara för framtiden (red. Peter Sjökvist), Uppsala 2016, s. 73–82.
 • Hagström Molin, Emma, Krigsbytets biografi. Byten i Riksarkivet, Uppsala Universitetsbibliotek och Skokloster slott under 1600-talet, Göteborg 2015.
 • Hagström Molin, Emma, “”To Place in a Chest”. On the Cultural Looting of Gustavus Adolphus and the Creation of Uppsala University Library During the 17th Century”, i Barok, 44(2016). 
 • Hagström Molin, Emma, ”Spoils of Knowledge. Looted Books in Uppsala University Library in the Seventeenth Century”, i Rethinking Europe: War and Peace in the Early Modern German Lands, (red. Gerhild Williams et al.), Leiden 2019. 
 • Munkhammar, Lars, ”Dessa eviga krav på återställande”, i Bevara för framtiden (red. Peter Sjökvist), Uppsala 2016, s. 83–94.
 • Sjökvist, Peter, "Freden i Oliwa och restitutionen av bokliga krigsbyten", i Biblis 68 (2014/15), s. 20–23.
 • Sjökvist, Peter, “Books from Poznań at the Uppsala University Library”, i Z BADAŃ NAD KSIĄŻKĄ I KSIĘGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI. Polonika w zbiorach obcych (red. Jack Puchalski, Agnieszka Chamera-Nowak, Dorota Pietrzkiewicz, Warszawa 2017, s. 319–327.
 • Sjökvist, Peter, "Polish Collections at Uppsala University Library: A History of Research", i Książka dawna i jej właściciele: Tom drugi T. 2 (red. Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszki Franczyk-Cegły), Wrocław 2017, s. 237–244.
 • Sjökvist, Peter, "Litterära krigsbytens öden i Sverige", i Biblis 89 (2020), s. 20–26. 
 • Sjökvist, Peter"On the Order of Books in the First Uppsala University Library Building", i Journal of Jesuit Studies 6(2) (2019), s. 315–326.
 • Walde, OttoStorhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk studie, vol. 1–2, Uppsala 1916–1920.
Senast uppdaterad: 2022-09-27