Arabiska tryck

Vid Uppsala universitetsbibliotek finns för närvarande ungefär 15 000 arabiska tryck. De flesta av dem är utgivna under 1900-talet. Verken omfattar huvudsakligen ämnen inom humaniora samt islamisk teologi och juridik. Bland vetenskapliga tryck är medicinska verk väl representerade.


De äldsta verken, utgivna före år 1800, omfattar omkring 100 volymer. Bland dessa finns europeiskt tryck från 1500- och 1600-talen, som förvärvats genom  kända resenärer och boksamlare såsom Johan Gabriel Sparwenfeld (1655-1727) och Jacob Jonas Björnståhl (1731-1779). 

Från 1700-talet märks särskilt verk tryckta vid det kristna Johannesklostret Dayr al-Shuwayr i Libanon, vilka Adolf Fredrik Sturtzenbecker, legationspräst i Konstantinopel, köpte under en av sina resor i Mellanöstern.

Av verk från 1800-talet (ca 1 000) och början av 1900-talet bör man notera en donation av böcker från Oscar II, vilka han hade mottagit av deltagare i den åttonde Internationella orientalistkongressen i Stockholm och Kristiania år 1889. Dessutom finns en testamentarisk donation av den välkände orientalisten Carlo Landbergs samling på 1920-talet. Arabiskt tryck har förvärvats kontinuerligt sedan 1920-talet.

Det mesta av det arabiska trycket, såväl det moderna som det äldre, är sökbart i Libris och i vår söktjänst:

Vid katalogisering tillämpas Library of Congress transkriptionssystem: 

Litteratur

Lewin, Bernhard, "Uppsala universitetsbiblioteks samling av arabiska 1500- och 1600-talstryck", i Donum Grapeanum : festskrift tillägnad Anders Grape på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945, Uppsala, 1945, s. 577-604.