Arkiv

På Uppsala universitetsbibliotek finns arkiv efter författare, teologer, historiker, politiker, konstnärer, musiker och andra kulturpersonligheter. Här finns omkring sjuhundra personarkiv efter enskilda personer och närmare hundra släktarkiv.

Även institutioner och föreningar har donerat sina samlingar till biblioteket. Här finns exempelvis tidskriften Ord och Bild samt folkdansföreningen Philochoros.

Arkiven varierar i storlek alltifrån enstaka volymer till hundra hyllmeter.

Framtaget arkivmaterial läser du i specialläsesalen på Carolina Rediviva.

Hur hittar du arkiv?

Våra arkiv förtecknas löpande i databasen Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Många arkiv måste du dock fortfarande söka efter på plats på Carolina Rediviva med hjälp av kataloger som finns framme i Specialläsesalen eller med hjälp av personal.

Uppsala Studentnationers arkiv

Studentnationernas arkiv är deponerade på Uppsala universitetsbibliotek. Studentlivet och nationernas verksamhet från 1600-talet och framåt speglas i protokoll, räkenskaper och andra handlingar. I nationernas medlemsmatriklar finns också information om enskilda studenter. Nytt arkivmaterial kan finnas kvar på respektive studentnation.
Förteckningar över materialet på universitetsbiblioteket.

Universitetets handlingar

Uppsala universitets myndighetsarkiv (UUA) förvaras inte på universitetsbiblioteket utan i universitetsarkivet i Segerstedthuset. Hit hör även fakultets- och institutionsarkiven samt kartor och ritningar över universitetets egendomar.
Kontaktuppgifter och mer information om arkivet.
Det är möjligt att beställa fram äldre material från UUA till Specialläsesalen på Carolina Rediviva.

Vad kan du hitta i våra arkiv?

I personarkiven kan man hitta allt från skoltidens första skrivhäften till dagböcker, gästböcker, almanackor, hastigt nedtecknade spridda tankar om livet, kassaböcker, ämbetskorrespondens och ibland tusentals privata brev till och från släktingar och vänner.

Ur Harry Martinsons arkiv

Författararkiven innehåller manuskript till skönlitterära verk. I akademikers och vetenskapsmäns arkiv kan man följa spåren från en samlad vetenskaplig gärning. Prästarkiven rymmer predikningar som återspeglar livslånga ämbeten. Fotografier, teckningar och annat bildmaterial påträffas ofta i personarkiven och i institutions- och föreningsarkiv återfinns handlingar som verksamhetsberättelser, protokoll, korrespondens och räkenskaper.

Här finns till exempel manuskript och korrespondens efter Carl Larsson, The Svedberg, Gustav III, Stina Aronson, Gustaf Fröding, Harry Martinson, Sara Lidman och många fler.

Karin Boyes resedagbok

Senast uppdaterad: 2023-03-13