Upphovsrätt

Lagen om upphovsrätt ger författare, kompositörer, konstnärer och andra upphovspersoner rättigheten att bestämma hur deras verk får användas. Denna rättighet uppstår i samma stund som verket kommit till och gäller därefter tills upphovspersonen varit död i 70 år. Viss användning av upphovsrättsskyddade verk får ske utan tillstånd av rättighetsinnehavaren, t.ex. i fråga om undervisning, biblioteksverksamhet eller privat bruk.

Vad innebär upphovsrätten?

Upphovsrätten omfattar både ett ekonomiskt och ett ideellt skydd. Den ekonomiska rätten ger ensamrätt till att t.ex. publicera verket och att sprida verket genom försäljning.

Den ideella rätten innebär bl.a. att upphovspersonen ska bli namngiven i samband med att verket publiceras och ett skydd mot att verket ändras eller framförs på ett sätt som kan upplevas som kränkande för upphovspersonens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.

Hur länge är ett verk skyddat?

Skyddstiden för ett verk gäller i 70 år efter upphovspersonens dödsår. Detta innebär att om en författare avled i mars 2000 är hela dennes produktion (oavsett utgivningsår) skyddad till utgången av 2071. För anonyma verk är skyddet 70 år från offentliggörandet. Efter det att skyddstiden utgått är verket fritt att använda. 

Vad får jag kopiera?

Du får normalt sett bara kopiera begränsade delar ur ett verk. Upphovsrättslagen sätter villkoren och universitetet förhandlar avtal med Bonus Copyright Access för kopiering av undervisningsmaterial. Du är själv ytterst ansvarig för att följa villkoren och vara medveten om de avtal som gäller.

Kopiera upphovsrättsskyddat material för privat bruk

Det är tillåtet att framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk. Du får därför kopiera ett eller några få exemplar av en artikel eller andra skrifter av mindre omfattning. Gäller det kopiering ur en normalstor bok, exempelvis en kursbok, får du endast kopiera begränsade delar av boken. Kopiering för egna studier och egen forskning räknas som privat bruk.

Lagstiftaren har inte närmare preciserat hur ”begränsade delar” skall tolkas. I propositionen (2004/05:110 s. 383 f) ges följande ledning:

"Att delen skall vara begränsad innebär dock att det alltid är fråga om en mindre del av verket (=boken) och inte så mycket som hälften eller nästan hälften av verket. Naturligtvis kommer det inte att vara möjligt att kringgå bestämmelsen genom att kopiera en begränsad del av ett verk ena dagen och en annan del nästa dag."

Du kan läsa mer om villkoren för kopiering i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk under 12 §.

Kopiera för undervisning och studier

För kopiering inom universitet och högskola finns ett särskilt avtal. Det innebär att lärare och studenter får kopiera verk digitalt och analogt och använda materialet för undervisning.

Utförlig information om bland annat vem som får kopiera, hur mycket som får kopieras samt vad som får kopieras finns på Bonus Copyright Access hemsida.

Användning av digitala informationsresurser

Universitetsbiblioteket tillhandahåller en stor mängd tidskrifter, böcker och andra informationsresurser i digital form. De förlag som har publicerat materialet äger copyright och bibliotekets avtal med förlaget/leverantören styr hur publikationerna kan användas. I de flesta fall kan man som användare vid universitetet skriva ut och ladda ner materialet, men på vissa plattformar finns det begränsningar. Studenter och forskare/anställda vid Uppsala universitet kan nå de digitala resurserna även utanför campus. Andra användare kan få tillgång vid personligt besök på biblioteket.

Vill du publicera verk ur bibliotekets samlingar?

Uppsala universitetsbibliotek förfogar inte över rättigheterna till verken i samlingarna och hävdar inte heller upphovsrätt till de kopior som biblioteket framställer.

Du måste själv kontrollera vad som gäller för det material som du vill publicera. Om upphovsrätten lever behöver du tillstånd till publicering av upphovspersonen eller dennes efterlevande. Vid publicering ska alltid upphovspersonens namn anges.

Upphovsrätt vid publicering i DiVA

DiVA är universitetets plattform för digital publicering och registrering av publikationer. Om du som forskare vill göra dina publikationer öppet tillgängliga i DiVA så måste du behålla din upphovsrätt och inte överlåta den på förlaget, alternativt ha ett godkännande från förlaget om parallellpublicering i ett öppet arkiv.

Vill du veta mer eller har du frågor om upphovsrätt?

På följande webbplatser hittar du mer information om upphovsrätt och kontaktuppgifter till upphovsrättsorganisationer som kan svara på dina frågor.

Bilder:
Bildupphovsrätt i Sverige
Bildleverantörernas förening
Svenska fotografers förbund

Texter:
Bonus Copyright Access  (om kopiering / kopieringsavtal)
Alis (användning av texter, oavsett medium)
Sveriges Författarförbund
Svenska Journalistförbundet
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund
Svenska Förläggareföreningen

Senast uppdaterad: 2022-07-21