Urval av Acta-avhandlingar


Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905–1961
Germund Larsson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 296 s.
Studier i utbildnings- och kultursociologi 12
Utbildningshistoriska meddelanden 6

Under början av 1900-talet var läroverken vägen till vidare akademiska studier och till en hög samhällsposition. Att bli relegerad, eller förvisad som det officiellt hette, kunde därför få stora konsekvenser för de ungdomar som mötte detta öde. I Förbrytelser och förvisningar under söks bestraffningssystemet vid de högre läroverken under perioden 1905–1961 utifrån förvisningsstraffet som prisma. Förbrytelser och förvisningar breddar vår bild av läroverkens bestraffningssystem och framhåller dess komplexitet. En av avhandlingens viktigaste slutsatser är att läroverkens bestraffningssystem i vissa avseende var både något mer och något annat än läroverkens pedagogiska praktik. [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Mot lärdomens topp: Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft
Tobias Dalberg
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 313 s.
Studier i utbildnings- och kultursociologi 11

”Mot lärdomens topp”. Så formulerades ambitionen att bli professor av en av de få som nådde målet. Tobias Dalbergs studie är en kollektivbiografi över deltagarna i denna akademiska tävlan i Sverige under nittonhundratalets första hälft, med tonvikt vid dem som disputerat för doktorsgraden i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Deras yrkesbanor hade samband med tillgångar som de förde med sig i bagaget – dels kulturellt kapital som de ärvt från föräldrahemmet och dels resurser och förmågor förvärvade i skolan och vid universitetet.

Köp                              Låna                              Ladda ned


När kroppen slöt sig och blev fast
Annelie Drakman
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018 , 254 s.
Uppsala Studies in History of Ideas 49

I 2 500 år var åderlåtning, klimatmedicin och miasmateorin – idén om att smitta spreds via föruttnelsestank – tre grundpelare i västerländsk medicin. Men så under några få decennier under 1800-talets mitt, långt innan bakteriologin slagit igenom, försvann de. Alla samtidigt, utan att de motbevisats eller beskrivits som ineffektiva. Varför denna tysta men avgörande kollaps, vilken beskrivits som ”a precondition for scientific medicine”, skedde kvarstår som ett mysterium i medicinens historia.

Med hjälp av 8 800 årsrapporter skrivna av svenska provinisalläkare 1820–1900 frilägger Annelie Drakman ett underutforskat men utslagsgivande skede i medicinens historia: tiden då kroppen, som hon formulerar de, ”slöt sig och blev fast”.  [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Sensing Traditional Music Through Sweden's Zorn Badge: Precarious Musical Value and Ritual Orientation
Karin Eriksson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 226 s.
Studia Musicologica Upsaliensia Nova Series 28

This thesis investigates the multiple and contested spaces of belonging that may be evoked by ritualised musical performance. It makes an ethnographic case study of the Zorn Badge Auditions in Sweden, in which musicians play before a jury in the hope of being awarded a Zorn Badge and a prestigious but also contested title: Riksspelman... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


A Century of Swedish Gustavian Style: Art History, Cultural Heritage and Neoclassical Revivals from the 1890s to the 1990s
Hedvig Mårdh
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 407 s.
Ars Suetica 24

This is a study of the intersection between art historical theory and practice, and cultural heritage, where the revivals and mediations of the neoclassical Gustavian style have been used as a platform for further exploration. In relation to this, the use and changing meanings of the concepts authenticity and style have been examined. The research has a historiographical and multidisciplinary character, drawing on the fields of art history, critical heritage studies and design history... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Strategic Colonels: The Discretion of Swedish Force Commanders in Afghanistan 2006–2013
Magnus Johnsson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 282 s.
Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 198

This dissertation examines the role of military officers as policy implementers by investigating the discretion of Swedish force commanders in the multinational military campaign in Afghanistan between 2006 and 2013. By developing an analytical framework that takes both an outside-in and an inside-out perspective, and that encompasses both the objective implications that structural factors project on force commanders as well as their subjective perceptions of those structural factors, and applying that framework to a range of official documents as well as unique interview data, the thesis describes the discretion that force commanders have had in interpreting, choosing and shaping their mission and concept of operations... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Death and the Self: A Metaphysical Investigation of the Rationality of Afterlife Beliefs in the Contemporary Intellectual Climate
Johan Eddebo
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 206 s.
Uppsala Studies in Philosophy of Religion 3

This dissertation's purpose is to test the hypothesis that beliefs in the possibility of post-mortem survival can be rationally held within the context of the contemporary scientific and philosophical environment. In terms of criteria of rationality, a basic evidentialism is assumed, such that propositions which are sufficiently supported by the available evidence can be rationally held. With regard to the compatibility with contemporary science and philosophy, it follows as a further criterion that the relevant evidence must be satisfactorily anchored within the framework of these traditions... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar
Olle Nordberg
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 285 s.
Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 49

Hur de nya medievanorna påverkar unga människors skönlitterära läsning är en fråga som engagerar. I PISA-resultatens svallvågor har den diskuterats och debatterats flitigt under hela 2000-talet. Parallellt med denna debatt har även litteraturläsningens legitimering och plats inom skolans svenskämne varit föremål för diskussioner. Den sammantagna bilden av tonåringars attityder till litteraturläsning och av deras förmåga att läsa fiktionslitteratur har varit relativt dyster under den period av intensiv digitalisering som pågått under de senaste 15 åren. I Olle Nordbergs doktorsavhandling undersöks området på delvis nya sätt där tonåringar från olika utbildningsprogram inom gymnasieskolan har fått rika möjligheter att utveckla sina tankar om läsning och litteratur. Tre empiriska undersökningar genomförs med olika metoder, men med områdena attityd och kompetens gemensamt i fokus. Resultaten från dessa studier stöder och fördjupar varandra. De relateras även till litteraturdidaktiska perspektiv kopplade till gymnasieskolans svenskämne. I många avseenden visar sig då de medverkande 18-åringarnas litteraturläsning framträda i ett annat och mer positivt ljus än i den stereotypa bild som ofta förmedlats.

Köp                              Låna                              Ladda ned


Ironins skiftningar — jagets förvandlingar: Om romantisk ironi och subjektets paradox i texter av P. D. A. Atterbom
Katarina Båth
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 328 s.
Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 48

This dissertation explores the intimate relationship between irony and romantic subjectivity, by drawing on feminist psychoanalytical theory, via an examination of the shiftings of irony, and humor, in the works of the Swedish romanticist P. D. A. Atterbom (1790–1855). It looks at the critical role played by irony in the formation of Romantic subjectivity, and explores irony’s potential to undermine dualistically gendered notions of subject-object relations. For Atterbom, irony is an aesthetic concept closely related to drama, informed not only by German Romantic-ironic theorists such as Friedrich Schlegel and Jean Paul, but also by the works of Shakespeare, Ludwig Tieck, and E. T. A. Hoffmann... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Löfte, tvist och försoning: Politikens spelregler i 1300-talets Norden
August Aronsson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 156 s.
Studia Historica Upsaliensia, 257

This thesis aims to explain how politics in 14th century Scandinavia were structured by a set of rules or norms of conduct – rules which were neither codified nor enforced by any outside agency, yet had a very real impact on the patterns by which political action was conducted... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Stable Media in the Age of Revolutions: Depictions of Economic Matters in British and Swedish State Newspapers, 1770–1820
Sarah Linden Pasay
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 254 s.
Uppsala Studies in Economic History, 108

The dissertation examines how economic matters were depicted between 1770 and 1820 in two European kingdoms. Britain and Sweden are studied during this Age of Revolutions from the state’s perspective; state-managed newspapers are examined, one from Britain, the London Gazette, and two from Sweden, Stockholms Post-Tidningar and Inrikes Tidningar... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Walking the Plank of the Entrepreneurial University: The little spin-out that could?
Nina Fowler
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 212 s.
Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, 130

Creating spinout companies (USOs) from university research is one focus of innovation policy. The phenomenon features in two main fields of enquiry: academic entrepreneurship studies, and literature on academic capitalism and the entrepreneurial university. Studies have explored the academic entrepreneur, the development stages of these nascent ventures, and the tools universities can provide to encourage and assist in the spinout process. This literature is however limited in that it is overwhelmingly concerned with resources, and little is known about how the USO relates to the parent research institution over time... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned