Uppsala universitetsbibliotek

Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala University Publications

Uppsala University Publications är Uppsala universitets samordning av utgivningen av vetenskapliga monografier, avhandlingar och andra verk som publiceras i någon av de ca 75 serier som tillsammans utgör Acta Universitatis Upsaliensis. Verksamheten bidrar till att sprida vetenskapliga forskningsresultat från Uppsala universitet genom framställning av verk i tryckt och digital form.

Många av våra publikationer finns fritt tillgängliga för nedladdning i DiVA, Uppsala universitets vetenskapliga arkiv. Här hittar du mer information om bibliotekets stöd i publiceringsfrågor.

Nedan kan du läsa mer om vår verksamhet, om hur du enkelt kan köpa våra publikationer på webben och om hur du som forskare knuten till Uppsala universitet kan söka tryckningsbidrag. Du kan också läsa mer om det nationella projektet Kriterium, som syftar till att stärka den vetenskapliga monografin som publiceringsform.

Aktuella böcker ur Acta-serierna

Här följer ett urval av aktuella titlar ur Acta-seriernas utgivning. Du kan köpa, låna eller ladda ner fulltext av de flesta titlar genom att klicka på någon av länkarna nedan.

Du kan också hitta ett urval av tidigare Acta-titlar och avhandlingar publicerade i Actas serier här.

Som folk är mest: Könsideal i svenska kontaktannonser 1890–1980
Josefin Englund
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 249 s.
Studia Historica Upsaliensia 261

I över hundra år har kvinnor och män sökt en livspartner i annonser där de beskrivit sig själva och den de söker. I dessa beskrivningar finns berättelser så små och vardagliga till både form och innehåll att de lätt passerar oss förbi. Men de rymmer ett bidrag till en stor berättelse om män och kvinnor i en tid av stora förändringar.

I takt med att det moderna Sverige växte fram hittade man nya lösningar på frågor om till exempel försörjning, arbetsdelning och föräldraskap. Historikers beskrivningar av dessa förändringar har ofta byggt på statligt, institutionellt och politiskt material. Kontaktannonsernas beskrivningar ger ett nytt perspektiv på dessa förändringar och hjälper oss att förstå hur män och kvinnor begripliggjort sin föränderliga värld. Kontaktannonser ger oss en unik tillgång till människors ambitioner, förhoppningar och tolkningar av erfarenheter.

I denna avhandling undersöks 5 000 annonser skrivna av män och kvinnor i sökandet efter en livspartner av motsatt kön. Dessa dokument, publicerade i Dagens Nyheter 1890–1980, låter oss ta del av en stor mängd olika röster, både mäns och kvinnors. Trots det lilla formatet kan de ge oss nya inblickar i 1900-talets genushistoria.

Köp                              Låna                              Ladda ned


Filosofiska metoder i praktiken
Mikael Stenmark, Karin Johannesson, Francis Jonbäck & Ulf Zackariasson (red.)
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 343 s.
Uppsala Studies in Philosophy of Religion 5

Vad är filosofisk metod? Hur tillämpar man filosofiska metoder? Hur skiljer sig filosofiska metoder från andra vetenskapliga metoder?
I denna antologi visar både seniora och juniora forskare den mångfald av filosofiska metoder som finns. En del av texterna är mer praktiskt orienterade och andra mer teoretiska till sin karaktär.

Antologin kan vara till stöd för både studenter och forskare att kunna fördjupa reflektionen runt de olika metoder som används i bearbetandet av de existentiella frågor som aktualiseras av religiösa och sekulära livsåskådningar i nutid och historia.

Köp                              Låna                              Ladda ned


Jane Addams’ Sociology and the Spirit of Social Entrepreneurship
Vessela Misheva & Andrew Blasko (eds.)
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 283 s.
Studia Sociologica Upsaliensia 65

The present volume is largely comprised of articles submitted by participants in the First Jane Addams Conference on Social Entrepreneurship, which was held in Uppsala, Sweden, on November 18th–19th, 2010. The conference, hosted by the Department of Sociology, Uppsala University, was organized on the occasion of the 150th anniversary of the birth of the once prominent woman sociologist, symbolic interactionist, and pragmatist Jane Addams. Addams is better known today throughout the world by means of a broad range of other identities that associate her with the settlement movement, charity, social work, the activities of public intellectuals, the progressive movement, social reform, feminism, the women’s suffrage movement, pacifism, and, above all, the Nobel Peace Prize, which she was awarded in 1931.

Köp                              Låna                              Ladda ned


The Coinage of Akragas c. 510–406 BC.
Part 1: Text and Plates
The Coinage of Akragas c. 510–406 BC.
Part 2: Catalogue

Ulla Westermark
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 339 s., 337 s.
Studia Numismatica Upsaliensia 6:1, 6:2

Dessa internationellt uppmärksammade och länge emotsedda volymer lägger den sista pusselbiten i kartläggningen av det antika Siciliens mynt. I två volymer presenteras mynten – med sina karaktäristiska örn- och krabb-motiv – från den stad som Pindaros kallade den vackraste av dem alla.

The Coinage of Akragas c. 510–406 BC. Part 1: Text and Plates
Köp                              Låna                              Ladda ned

The Coinage of Akragas c. 510–406 BC. Part 2: Catalogue
Köp                              Låna                              Ladda ned


Den statskloka resan
Ola Winberg
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 414 s.
Studia Historica Upsaliensia 260

I denna avhandling studeras den svenska adelns peregrinationer i Europa på 1600-talet. En peregrination betraktades som en lämplig avslutning på unga mäns utbildning och ledde till universitet och metropoler i England, Frankrike, Italien, Nederländerna och Tyskland. I akademiska tal så uttrycktes tanken att resorna skulle generera statsklokhet, vilket avsåg förmågan att bidra till stats- och samhällsutvecklingen med hjälp av kunskaper och erfarenheter från utlandet. Här undersöks hur adeln i praktiken genomförde peregrinationerna för att nå sådana målsättningar. Brev, resejournaler och räkenskaper används för att ta reda på vart adelsmännen reste och hur länge de vistades på olika orter, vad de gjorde där och vad det kostade. Avslutningsvis studeras vad som hände när de återvände hem. Peregrinationerna knyts till den tidigmoderna statsbyggnadsprocessen och statsföreträdarnas planer för rikets utveckling. [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda nedStudies in Semitic Linguistics and Manuscripts: A Liber Discipulorum in Honour of Professor Geoffrey Khan
Nadia Vidro, Ronny Vollandt, Esther-Miriam Wagner and Judith Olszowy-Schlanger (eds.)
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 467 s.
Studia Semitica Upsaliensia 30

This Festschrift is a collection of papers in honour of Geoffrey Khan, the Regius Professor of Hebrew at the University of Cambridge, written by his former and current students and post-doctoral researchers. The work of Geoffrey Khan has had a tremendous impact on a vast array of domains of study, including Hebrew, Arabic, Aramaic, Semitic grammar and linguistics, Bible vocalisation traditions, Cairo Genizah studies, palaeography, codicology and Arabic papyrology. This richness of investigated themes is reflected by the twenty-one papers in the present volume. [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905–1961
Germund Larsson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 296 s.
Studier i utbildnings- och kultursociologi 12
Utbildningshistoriska meddelanden 6

Under början av 1900-talet var läroverken vägen till vidare akademiska studier och till en hög samhällsposition. Att bli relegerad, eller förvisad som det officiellt hette, kunde därför få stora konsekvenser för de ungdomar som mötte detta öde. I Förbrytelser och förvisningar under söks bestraffningssystemet vid de högre läroverken under perioden 1905–1961 utifrån förvisningsstraffet som prisma. Förbrytelser och förvisningar breddar vår bild av läroverkens bestraffningssystem och framhåller dess komplexitet. En av avhandlingens viktigaste slutsatser är att läroverkens bestraffningssystem i vissa avseende var både något mer och något annat än läroverkens pedagogiska praktik. [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Mot lärdomens topp: Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft
Tobias Dalberg
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 313 s.
Studier i utbildnings- och kultursociologi 11

”Mot lärdomens topp”. Så formulerades ambitionen att bli professor av en av de få som nådde målet. Tobias Dalbergs studie är en kollektivbiografi över deltagarna i denna akademiska tävlan i Sverige under nittonhundratalets första hälft, med tonvikt vid dem som disputerat för doktorsgraden i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Deras yrkesbanor hade samband med tillgångar som de förde med sig i bagaget – dels kulturellt kapital som de ärvt från föräldrahemmet och dels resurser och förmågor förvärvade i skolan och vid universitetet.

Köp                              Låna                              Ladda ned


När kroppen slöt sig och blev fast
Annelie Drakman
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018 , 254 s.
Uppsala Studies in History of Ideas 49

I 2 500 år var åderlåtning, klimatmedicin och miasmateorin – idén om att smitta spreds via föruttnelsestank – tre grundpelare i västerländsk medicin. Men så under några få decennier under 1800-talets mitt, långt innan bakteriologin slagit igenom, försvann de. Alla samtidigt, utan att de motbevisats eller beskrivits som ineffektiva. Varför denna tysta men avgörande kollaps, vilken beskrivits som ”a precondition for scientific medicine”, skedde kvarstår som ett mysterium i medicinens historia.

Med hjälp av 8 800 årsrapporter skrivna av svenska provinisalläkare 1820–1900 frilägger Annelie Drakman ett underutforskat men utslagsgivande skede i medicinens historia: tiden då kroppen, som hon formulerar de, ”slöt sig och blev fast”.  [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Per Holmberger och sockenlapparnas språk
Lars-Gunnar Larsson
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 274 s.
Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis

När den ihreska handskriftssamlingen på Uppsala universitetsbibliotek katalogiserades i början av 1900-talet fann man en samisk uppteckning från 1770-talet som visade sig ha tillkommit utanför Gävle. Uppteckningen, som består av en rituell s.k. björnvisa och en omfattande ordlista, hade sammanställts av östgöten Per Holmberger (1745–1807). För att förklara hur samiskt språkmaterial kunnat samlas så långt söderut i Sverige har tidigare forskare antagit att Holmbergers sagesmän varit kringströvande, fattiga samer som förirrat sig bort från sina hemtrakter och man hävdade att deras språk var sydsamiska.

I boken Per Holmberger och sockenlapparnas språk presenteras för första gången en utgåva av Holmbergers hela ordlista som sedan analyseras med tonvikt på språk och kultur... [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Medeltidskyrkornas modernisering: Den svenska restaureringsdiskursen och kyrkliga moderniseringsprocessen ca 1925-1975 med exempel från Övre Norrland.
Anna Elmén Berg
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, s. 353
Arcus Sacri, 3

Landets medeltidskyrkor har under tidernas gång omprövats, omvärderats och omgestaltats. Under 1900-talet fanns både ekonomiska förutsättningar och moderniseringsvilja. Särskilt under efterkrigstiden undergick många kyrkor restaureringar som syftade till att modernisera dem. Medeltidskyrkornas modernisering analyserar 1900-talets kyrkorestaureringar främst ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv. Modernitet och förändringar i samhälle och kyrkoliv bildar bakgrund till de faktiska åtgärder av antikvarisk eller nyskapande art som dessa kyrkobyggnader blev föremål för. [läs mer]

Köp                              Låna                              Ladda ned


Sokrates i Uppsala: En bok om och av Thorild Dahlquist
Lennart Nordenfelt
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 270 s.
Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia, 111

I denna bok ger Lennart Nordenfelt en bred redogörelse för Uppsalafilosofen Thorild Dahlquists (1920–2009) liv och gärning som filosof och opinionsbildare. Dahlquist hade en enastående ställning som lärare och forskarhandledare i Uppsala (delvis också i övriga Sverige) trots att han aldrig innehade någon officiell lärostol. Han tjänstgjorde som extralärare och forskarassistent på filosofiska institutionen vid Uppsala universitet i närmare 50 år. Dahlquist uppskattades mycket högt, som lärare, rådgivare och vän, av många årgångar elever liksom av kolleger vid universitetet och andra lärosäten. Dahlquists publikationer är dock fåtaliga och det är svårt att utifrån bilda sig en uppfattning om hans bidrag till svensk filosofi. Nordenfelts avsikt i denna bok är att, framför allt på basis av Dahlquists egna handskrivna texter, ge en så fyllig bild som möjligt av hans ställningstaganden i filosofiska men också politiska frågor. Dahlquist var en av de starkaste och tydligaste förkämparna för den analytiska, ”vetenskapliga”, filosofin i Sverige. I en tid då denna filosofi fått många konkurrenter på de europeiska, inklusive de svenska, universiteten kan det vara av vikt att påminna sig hur de bästa argumenten bakom den analytiska filosofin gestaltar sig. Thorild Dahlquist formulerade under sin levnad många av dessa argument.

Köp                              Låna                              Ladda ned