Uppsala universitetsbibliotek

Gustaf Frödings arkiv och bibliotek

Efter många decennier i Carolinas dunkla magasin kommer poeten Gustaf Frödings efterlämnade papper och böcker ut i ljuset genom den katalog som under Frödingåret (2011) rotts i land och tillgängliggjorts via Alvin, Uppsala universitetsbiblioteks plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Nytt Frödingmaterial

Arkivet

Samlingen innehåller en stor mängd diktmanuskript och prosautkast, samt Frödings korrespondens. Utöver det finns mycket biografiskt material, som under åren med vördnad samlats och förtecknats av hans systrar Hedda, Cecilia och Mathilda. Särskilt Hedda var mycket mån om att ingen detalj från broderns liv, verksamhet och även sjukdom skulle gå förlorad för eftervärlden, och hon lade mycket möda på att spara och dokumentera allting. I samlingen ingår även släktpapper och pressklipp med artiklar av och om Fröding. Därtill kopior av brev och manuskript som förvaras i andra institutioner.

Huvuddelen av Gustaf Frödings efterlämnade papper kom till biblioteket som donation efter systern Heddas bortgång 1951. Men en del kom även i omgångar mellan 1970- och 1990-talen genom litteraturvetaren Germund Michanek. Dessutom har under åren andra accessioner från olika håll kompletterat samlingen. Så till exempel en dikt och två brev till sjuksköterskan Alma Lindblad, som dessförinnan förvarats i privatägo.
Se katalogen i Alvin

Utkast av Fröding
Utkast av Fröding

Biblioteket 

Gustaf Frödings bibliotek innehåller främst böcker som han, med största sannolikhet, hade med sig under den tid han tillbringade som patient vid Uppsala hospital. De flesta bär marginalanteckningar av hans egen hand. Här finns också enstaka böcker, som tillhört systrarna Cecilia och Hedda.

Troligen fick Hedda böckerna av Frödings läkare i Uppsala, Frey Svenson (1866-1927), vid Gustafs bortgång 1911, och de testamenterades till biblioteket tillsammans med arkivet.
Se katalogen i Alvin
 

Annat Frödingrelaterat material

I universitetsbiblioteket förvaras även porträtt och andra bilder med anknytning till Gustaf Fröding och hans släkt.
Se annat material i Alvin


Litteratur

Ejewall, Peter: "Frödingporträtt på väg - Från patientfoto till kändisbild", Biblis nr 55, 2011.
 

Media

Infruset kommer hem (UNT, 2013-02-06): läs hur en webbutställning om Gustaf Fröding på Uppsala universitetsbibliotek inspirerade Mando Diaos Frödingalbum.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.
OBS! Onsdag den 21 mars: telefon stängd 11.30-13.30.