Uppsala universitetsbibliotek

Arkiv

På Uppsala universitetsbibliotek finns arkiv efter författare, teologer, historiker, politiker, konstnärer, musiker och andra kulturpersonligheter. Här finns omkring sjuhundra personarkiv efter enskilda personer och närmare hundra släktarkiv.

Även institutioner och föreningar har donerat sina samlingar till biblioteket. Här finns exempelvis Uppsala studentnationer, tidskriften Ord och Bild samt folkdansföreningen Philochoros.

Arkiven varierar i storlek alltifrån enstaka volymer till hundra hyllmeter.

Framtaget arkivmaterial läser du i specialläsesalen på Carolina Rediviva.

Hur hittar du arkiv?

Bibliotekets arkiv förtecknas löpande i databasen Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Många arkiv måste du dock fortfarande söka efter på plats på Carolina Rediviva med hjälp av kataloger som finns framme i Specialläsesalen eller med hjälp av personal. Kontakta oss genom Fråga biblioteket.

Universitetets handlingar

På Uppsala universitets arkiv (UUA) bevaras universitetets handlingar från det att universitetet grundades 1477 fram till idag. Här finns även fakultets- och institutionsarkiven samt kartor och ritningar över universitetets egendomar.
Du hittar förteckningar och kontaktuppgifter på deras webbplats: Uppsala universitets arkiv

Vad kan du hitta i våra arkiv?

I personarkiven kan man hitta allt från skoltidens första skrivhäften till dagböcker, gästböcker, almanackor, hastigt nedtecknade spridda tankar om livet, kassaböcker, ämbetskorrespondens och ibland tusentals privata brev till och från släktingar och vänner.

Ur Harry Martinsons arkiv

Författararkiven innehåller manuskript till skönlitterära verk. I akademikers och vetenskapsmäns arkiv kan man följa spåren från en samlad vetenskaplig gärning. Prästarkiven rymmer predikningar som återspeglar livslånga ämbeten. Fotografier, teckningar och annat bildmaterial påträffas ofta i personarkiven och i institutions- och föreningsarkiv återfinns handlingar som verksamhetsberättelser, protokoll, korrespondens och räkenskaper.

Här finns till exempel manuskript och korrespondens efter Carl Larsson, The Svedberg, Gustav III, Stina Aronson, Gustaf Fröding, Harry Martinson, Sara Lidman och många fler.

Karin Boyes resedagbok

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.
4-21 juni: telefon och chatt öppen vardagar 9-15, 22 juni stängt.
25 juni-4 augusti: telefon och chatt öppen vardagar 10-13.