Uppsala universitetsbibliotek

Om Open Access

Med open access menas att vetenskapliga resultat görs fritt tillgängliga via Internet. Grundtanken är att offentligt finansierad forskning ska vara gratis att läsa, ladda ner, kopiera och sprida. Forskningsresultat kan på så sätt spridas snabbare och mer effektivt inom forsknings­världen och till allmänheten.

I Mål och strategier för Uppsala universitet lyder en av strategierna:
Forskningsresultat görs tillgängliga genom så kallad open access, där så är möjligt.

Open access har vuxit fram dels på grund av de höga prenumerationskostnaderna för vetenskapliga tidskrifter, dels på grund av teknikutvecklingen. De höga priserna har gjort att många bibliotek inte har haft råd med tidskrifterna och forskarna har därmed inte fått tillgång till viktiga forskningsresultat.

Open access har etablerats som ett alternativ till den traditionella vetenskapliga tidskriften och många forskningsfinansiärer kräver att resultaten från den forskning de stödjer ska publiceras open access.

Open access-publicering innebär flera fördelar. Några av dessa är:

  • Fler kan få tillgång till forskningsresultaten och forskningen kan därför användas i större utsträckning. Kunskapsutveckling och innovation främjas
  • Tiden mellan att artikeln accepteras och publiceras kan bli kortare
  • Publikationer kan få ökad citeringsfrekvens

  • Vid publicering i open access-tidskrifter behåller författaren upphovsrätten och kan därför själv bestämma över materialet

  • Forskning som finansieras med offentliga medel kommer alla till gagn

  • Fritt tillgängliga böcker kan ge ökad försäljning

Det finns tre vanliga sätt att publicera open access, att publicera i open access-tidskrifter, i öppna digitala arkiv eller i prenumerationsbaserade tidskrifter med open access-option, den så kallade hybridmodellen.

Open access-tidskrifter

Open access-tidskrifter är fritt tillgängliga, refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Dessa kräver ingen prenumeration för att läsarna ska få tillgång till artiklarna utan baseras på andra affärsmodeller, såsom publiceringsavgifter. Artiklar i open access-tidskrifter är gratis att läsa, ladda ned, kopiera och sprida. Den här typen av open access kallas också guld open access.

I sökportalen DOAJ (Directory of Open Access Journals) finns open access-tidskrifter inom många olika ämnesområden. Mer information om open access-tidskrifter.

Öppna arkiv

Grön open access, eller parallellpublicering, innebär att författaren i exempelvis ett öppet arkiv gör en av förlaget tillåten version av artikeln fritt tillgänglig. Öppna arkiv kan innehålla publikationer från en viss organisation, såsom Uppsala universitets DiVA eller publikationer inom ett visst ämnesområde. Exempel på ämnesarkiv är arXiv (fysik), RePEc (ekonomi), CogPrints (kognitionsvetenskap) och E-LIS (biblioteks- och informationsvetenskap). OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) förtecknar öppna arkiv från hela världen.

Mer information om att parallellpublicera i DiVA.

Hybrid open access

Många av de större prenumerationsbaserade tidskrifterna erbjuder författare att göra sina artiklar fritt tillgängliga mot en avgift. När en författare har betalat en sådan avgift blir just den artikeln open access medan resten av tidskriften inte är fritt tillgänglig.

Sherpa/Romeo listar förlag med open access-option.

Publicera open access